Hòa tan 62,1g kim loại vào dung dịch HNO3 2M (loãng) được 16,8 lít hỗn hợp khí N2 và N2O có tỉ khối hơi so với H2 là 17,2. Tìm kim loại M và thể tích dung dịch đã dùng.

user-avatar

Hai khí đề bài cho là N2 và N2O 
PPĐC: 
N2O=44___________6,4 
____________34,4_____ 
N2=28____________9,6 
=>nN2O/nN2=3/2 
ĐLBT: 
2N+10e->N2 
2N+8e->N2 
M-ne->M 
3x/2+x=0,75 => x=0,3mol 
62,1=23.0,3M/n 
Với n=3 thì M=27 là nhôm.


Các câu hỏi liên quan