hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dd CA(OH)2 0,05M thu được kết tủa X và Y tính khối lượng kết tủa thu được

Các câu hỏi liên quan