ở người bình thường mổi  quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng

 

Các câu hỏi liên quan