12. Lí do gì dưới đây, Thực dân Pháp phải chấp nhận đàm phán với ta ở Hội nghị Giơnevơ?

A. Do sức ép của Liên Xô.

B. Pháp lo ngại Trung Quốc tham chiến.

C. Pháp bị thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ.

D. Dư luận nhân dân thế giới phản đối cuộc tranh.


Các câu hỏi liên quan