Tìm m để bất phương trình : 

(m^2+2*m-3)*x^2+2*(m-1)*x+1<0

có tập nghiệm S=rỗng

Các câu hỏi liên quan