Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung:

a)x2-2x b)2x2+6xy c)x(x+2)+3(x+2) d)x(x-1)+y(1-x)


user-avatar

a, x.(x-2)

b, 2x(x+3y)

c, (x+2). (x+3)

d, (x+y) . (x-1)


Các câu hỏi liên quan