Quá trình sử dụng đất sử dụng đất con người có những tác động như thế nào làm cho đất xấu?

1. Trong quá trình sử dụng đất sử dụng đất con người có những tác động như thế nào làm cho đất xấu? Nêu các biện pháp làm cho đất tốt.

Gấp nha!!!!!!!!!

user-avatar

- Trong quá trình sử dụng đất con người có những tác động làm cho đất xấu là:

+ Chất mùn ít

+ Thiếu nước

+ Độ phì kém

+ Canh tác không đúng phương pháp

+ Chặt phá rừng

- Các biện pháp làm cho đất tốt là:

+ Cải tạo đất

+ Canh tác đúng phương pháp

+ Bón phân thích hợp

+ Áp dụng các phương pháp thuỷ lợi (tưới nước) đảm bảo cây trông sinh trưởng tốt


Các câu hỏi liên quan