Trình bày hệ tuần hoàn của ếch đồng

Trình bày hệ tuần hoàn của ếch đồng.

user-avatar

Hệ tuần hoàn của ếch đồng:

+Tim có 3 ngăn, có 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất

+Có 2 vòng tuần hoàn

+Máu pha đi cung cấp nuôi cho cơ thể

+Có mao phổi và các cơ quan

+Tim có tĩnh mạch chủ và tĩnh mạch phổi


Các câu hỏi liên quan