Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là:

Trùng sốt rét nhiệt đới (ác tính) có chu kì sinh sản là:

A. 48 giờ

B. 24 giờ

C. 12 giờ

D. Cả A, B và C đều sai.

Các câu hỏi liên quan