Đề: Một nhà văn có nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

- Tìm hiểu đề: Giá trị của sách đối với trí tuệ con người.

- Tìm ý và lập dàn ý:

I. Mở bài

- Giới thiệu vai trò của sách đối với việc mở mang trí tuệ con người.

- Giải thích câu nói.

II. Thân bài

a) Giải thích ý nghĩa của câu nói:

- Trí tuệ: tinh hoa của sự hiểu biết.

- Ngọn đèn sáng: rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chốn tối tăm, dốt nát.

- Ngọn đèn sáng bất diệt: Ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.

- Cả câu nói: Sách là nguồn sáng không bao giờ tắt, được thắp lên từ trí tuệ của con người.

b) Lí do:

- Những cuốn sách có giá trị ghi lại những hiểu biết quý nhất mà con người ghi nhận được trong sản xuất, trong chiến đấu, trong các mối quan hệ xã hội: sách là ngọn đuốc sáng của trí tuệ.

- Những hiểu biết được sách ghi lại không chỉ có ích cho một thời mà còn có ích cho mọi thời. Hơn nữa, ánh sáng của trí tuệ (từ sách) ấy sẽ truyền lại các đời sau: sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ của con người.

c) Sự vận dụng ý nghĩa câu nói:

- Cần đọc sách để hiểu biết nhiều hơn và sáng tốt hơn.

- Cần chọn sách tốt, sách hay để học.

- Cần có phương pháp đọc sách phù hợp.

- Phải vận dụng tri thức tiếp thu từ sách và cuộc sống

III. Kết bài.

Nêu ý nghĩa của câu nói đối với chúng ta.

Bài viết gợi ý: