* Công thức hóa học của đơn chất (do 1 nguyên tố tạo nên):

CTHH: dạng Ax

+) Với x = 1: gồm một số phi kim và tất cả kim loại: S, C, Si, Fe, Cu, Zn, …

+) Với x = 2: gồm các chất khí như: O2, H2, Cl2, N2,…

* Công thức hóa học của hợp chất (do 2 nguyên tố trở lên tạo nên):

CTHH dạng: AxByCz 

Trong đó:

+ A, B, C,… là kí hiệu hóa học của từng nguyên tố

+ x, y, z,… là các số nguyên, là chỉ số nguyên tử của nguyên tố trong một phân tử hợp chất.

Ví dụ: Trong phân tử CaCO3 có 1 nguyên tử Ca, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O

* Phương pháp giải bài tập

+ Đối với bài tập cho biết số các nguyên tử tạo nên phân tử, ta chỉ cần sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự đã cho và dựa vào số nguyên tử để kết luận chỉ số của nguyên tử đó.

+ Đối với bài tập biết các nguyên tố tạo nên và phân tử khối của hợp chất:

Bước 1: Gọi công thức tổng quát dạng AxBy.

Bước 2: Dựa vào phân tử khối của AxBy => lập phương trình 2 ẩn x và y

Bước 3: Cho x tăng dần các giá trị từ 1, 2, 3… và tìm các giá trị y tương ứng. Dựa vào điều kiện x và y đều là các số nguyên dương để chọn giá trị phù hợp.

Bước 4: Kết luận CTHH phù hợp.

+ Đối với bài tập cho biết hóa trị và phân tử khối:

Bước 1: Từ hóa trị đã cho đầu bài => Tìm công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị

Bước 2: Dựa vào phân tử khối => viết phương trình và tìm nguyên tố còn lại

Bước 3: Kết luận CTHH phù hợp

Bài viết gợi ý: