Dạng 1: Bài toán nhiệt nhôm không hoàn toàn

* Phương pháp giải chung

 Phản ứng:  2Al + Fe2O3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Al2O3 + 2Fe 

- Hiệu suất phản ứng H = %nAl phản ứng  hoặc = % nFe2O3 phản ứng

- Hỗn hợp X sau phản ứng gồm: Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 thường được cho vào

+ Tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo khí H2

        Fe + 2HCl → FeCl2 + H             (1)

        2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H       (2)

Từ 2 PT => \({{n}_{{{H}_{2}}}}\) = nFe + nAl dư

+ Nếu hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH thì Al và Al2O3 bị phản ứng

         2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

         Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO+ H2O

Dạng 2: Bài toán nhiệt nhôm hoàn toàn

* Phương pháp giải chung

- Bước 1: Cần xác định được Al dư hay oxit kim loại dư, trường hợp nếu cho khối lượng hỗn hợp cần xét các trường hợp Al dư và Al hết

- Bước 2:

+ Dựa vào các dữ kiện của bài toán thường gặp là hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH hoặc dung dịch axit (HCl, H2SO4) tính số mol chất dư và số mol các chất phản ứng

+ Vận dụng bảo toàn nguyên tố Al, Fe, O, bảo toàn khối lượng hoặc bảo toàn electron các phản ứng để tính toán

- Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của bài toán

Bài viết gợi ý: