Vận tốc, quãng đường, thời gian

A. Lý thuyết

  • Bài toán: Vật A di chuyển quãng đường s trong thời gian t.
  • Vận tốc của vật A là: v=s:t
  • Quãng đường vật A đi được là: s=vxt
  • Thời gian vật A đi hết quãng đường s là: t=s:v

B. Bài tập

I. Bài tập minh họa

Bài 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy?

Giải:

Vận tốc của người đi xe máy là: v=105:3=35 (km/h)

Đáp số: 35 km/h

Bài 2: Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Giải:

Đổi 1 phút 20 giây=80 giây

Vận tốc của người chạy được là: v=400:80=5 (m/giây)

Đáp số: 5 m/giây

Bài 3: Một người đi ca nô với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Giải:

Quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ là: s=15x3=45 (km)

Đáp số: 45 km

Bài 4: Xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h, đến B lúc 11h. Tính độ dài quãng đường AB?

Giải:

Thời gian đi hết đoạn AB là: 11-8h20’=2h40’=\[\frac{8}{3}\]h

Quãng đường AB dài số km là: 42x\[\frac{8}{3}\]=112 (km)

Đáp số: 42 km

Bài 5: Vận tốc bay của chim đại bàng là 96 km/h. Tính thời gian để con đại bàng bay được quãng đường 72 km.

Giải:

Thời gian để đại bàng bay được 72 km là: 72:96=0,75 (giờ)=45 (phút)

Đáp số: 45 phút

II. Bài tập tự luyện

Bài 1: Một ô tô đi quãng đường 135 km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu km?

Bài 2:Một xe máy đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe theo đơn vị m/phút.

Bài 3: Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/h. Hỏi với vận tốc đó cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút?

Bài 4: Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng lúc. Một xe đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h. Một xe khác đi từ B đến A với vận tốc 50 km/h. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Bài 5: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 6: Lúc 8 giờ 1 người đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/h và đi đến bưu điện huyện. Dọc đường người đó dừng lại chữa xe mất 15 phút nên đến bưu điện huyện lúc 9 giờ 45 phút. Tính quãng đường từ nhà tới bưu điện?

Bài 7: Một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Hỏi xe máy có vận tốc bằng \[\frac{3}{5}\] vận tốc ô tô thì phải mất bao lâu để đi được quãng đường nửa AB.

Bài 8: Cùng một lúc ô tô đi từ A đến B và xe máy đi từ B đến A. Sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Vận tốc ô tô là 60 km/h, vận tốc xe máy là 40 km/h. Tính quãng đường AB.

Bài 9: Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 54 km/h. Ô tô đi được 40 phút thì xe máy đi từ Hải Phòng đến Hà Nội với vận tốc 36 km/h. Sau 1 giờ 10 phút xe máy gặp ô tô. Tính quãng đường AB.

Bài 10: Xe đạp đi từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Xe máy đi từ B về A với vận tốc 30 km/h. Sau khi xe đạp đi được 10 km thì xe máy khởi hành. Hai người gặp nhau ở điểm cách B 45 km. Tính quãng đường AB.

Đáp án:

Bài 1: 15km

Bài 2: 150 m/phút

Bài 3: 2 phút

Bài 4: 3h

Bài 5: 5h

Bài 6: 18km

Bài 7: 1giờ 15 phút

Bài 8: 200km

Bài 9: 141km

Bài 10: 77,5 km

Bài viết gợi ý: