Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

I.Lý thuyết:

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

II. Các dạng toán thường gặp:

Dạng 1: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Ví dụ 1:  của 15kg bằng bao nhiêu ?

Giải:

Vì 15 : 3 = 5 nên  của 15kg là 5kg.

Dạng 2: Toán đố:

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.

Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho các phần bằng nhau đã cho.

Bước 3: Trình bày và kiểm tra.

Ví dụ 2: Có 35 phần quà và đã trao thưởng  số quà đó. Hỏi số phần quà đã được trao là bao nhiêu?

Phân tích: Muốn tìm  của số quà thì ta lấy số quà chia 5.

Giải:

Số phần quà đã được trao là:

35 : 5 = 7

Đáp số: 7 phần.

Ví dụ 3: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh đã bán được  số vải đó.
Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải
Số vải cửa hàng đó đã bán là: 
40 : 5 = 8( mét)
Đáp số: 8 mét vải.

Ví dụ 4: Chị có 12 cái bánh, chị cho em  số bánh. Hỏi chị đã cho em bao nhiêu cái bánh?

Bài giải
Chị cho em số bánh là:
12 : 3 = 4( cái)
Đáp số: 4 cái bánh

Ví dụ 5: Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Giải:

Phần sợi dây bị cắt đi dài là: 36 x ¼ = 9 (cm)

Phần sợi dây còn lại là: 36 – 9 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm.

Ví dụ 6:  Lớp 3A có 48 học sinh, 1/6 số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

Giải

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x 1/3 = 16 (học sinh)

Đ/S. 16 học sinh

Dạng 3: So sánh:

Bước 1: Tính giá trị của từng vế cần so sánh.

Bước 2: Thực hiện so sánh các vế vừa tìm được.

Ví dụ 6: 1/2 của 12 lớn hơn hay nhỏ hơn 1/3 của 12?

Giải:

Ta có:

 của 12 có giá trị là:

12 : 2 = 6

 của 12 có giá trị là:

12 : 3 = 4

Vì 6 > 4 nên  của 12 lớn hơn   của 12.

Ví dụ 7: Mẹ có 20 cái kẹo, mẹ chia cho chị  số kẹo, chia cho em  số kẹo. Hỏi mẹ chia cho ai nhiều hơn?

Giải:

Số kẹo mẹ chia cho chị là:

20 : 4 = 5 (cái kẹo)

Số kẹo mẹ chia cho em là:

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Vậy mẹ chia cho chị nhiều hơn.

III. Bài tập:

Bài 1: Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi, Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số người bằng tổ 2, tổ 2 có số người bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công nhân?

Bài 3: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Có 2 hộp bi, hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp thứ hai. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 5: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?

Bài 6: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai bán được 1/2 số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng.

Bài 7: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Bài 8: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 1/2 số đường của bao thứ hai. Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính số đường của bao thứ nhất?

Bài 9: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: Biết 1/4 số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu con Vịt?

Bài 11: Dũng có niều hơn Minh 24 que tính, số que tính của Minh bằng 1/3 số que tính của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 12: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 13: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thư nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thứ hai, bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 14: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số công nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4 số công nhân của tổ thứ hai. Tính số công nhân của mỗi tổ?

Bài 15: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ?

Chúc các bạn học tốt.

 

Bài viết gợi ý: