Đề bài: Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Mị Châu.

Bài làm

Mị Châu là con gái An Dương Vương. Sau khi cha nàng xây được thành, lại có nỏ thần mấy lần đánh bại quân Triệu Đà, Đà đã sang cầu hôn này cho con trai hắn, lấy cớ là tạo mối quan hệ giao hảo hai nước. Thế là Mị Châu trở thành vợ Trọng Thủy. Tin yêu chồng và mất cảnh giá, Mị Châu bị Trọng Thủy lừa, đánh tráo nỏ thần đem về nước. Có nỏ thần, Triệu Đà đem quân sang đánh An Dương Vương. Khi cùng cha chạy trốn ra biển Đông, Mị Châu còn rắc lông ngỗng để làm dấu cho chồng, mong vợ chồng được đoàn tụ. Rùa Vàng hiện lên bảo với An Dương Vương, Mị Châu là giặc. Vua liền quay lại chém chết Mị Châu. Trước khi chết, Mị Châu khấn: nếu mình có lòng phản nghịch, khi chết sẻ biến thành châu ngọc. Mị Châu chết, xác hóa thành ngọc thạch, còn máu chảy xuống biển, trai ăn phải đều biến thành hạt châu.

Tham khảo thêm:

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật Trọng Thủy

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo nhân vật An Dương Vương

Bài viết gợi ý: