Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30521] - [Loga.vn]

Tại nơi có g = 9,8 m/${{s}^{2}}$ , một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là

Câu 2 [57073] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài \[l=0,6\]m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g=9,8\]m/s2, với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}={{9}^{0}}\]. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị

Câu 3 [37704] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50 g, tích điện q = 20 μC và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo một điện trường đều E = $10^5$V/m trong không gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Sau đó con lắc dao động với biên độ là

Câu 4 [53113] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 5 [23723] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì?

Câu 6 [47784] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu 7 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 8 [62603] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

Câu 9 [56316] - [Loga.vn]

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình li độ $x=8\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm.$ Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm:

Câu 10 [57182] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa với biên độ A. Tốc độ cực đại của vật là

Câu 11 [30483] - [Loga.vn]

Cho con lắc đơn có chiều dài l = 1 m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g={{\pi }^{2}}$ $m/{{s}^{2}}$ . Chu kì dao động nhỏ của con lắc là

Câu 12 [56628] - [Loga.vn]

Chu kì dao động của con lắc lò xo được xác định theo biểu thức

Câu 13 [41453] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Con lắc lò xo dao động điều hòa có chu kì

Câu 14 [4642] - [Loga.vn]

Vận tốc của một vật dao động điều hòa có phương trình v=20cos10t cm/s. Khối lượng của vật là m = 500 g. Hợp lực tác dụng lên vật có giá trị cực đại là:

Câu 15 [56063] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Phương trình dao động của vật là

Câu 16 [30366] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ được treo vào một sợi dây không giãn, không khối lượng để tạo thành một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Vật nặng đang ở vị trí cân bằng thì được kéo đến vị trí mà dây treo làm với phương thẳng đứng một góc ${{60}^{0}}$ rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 $m/{{s}^{2}}$ . Trong quá trình chuyển động, tại vị trí mà dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α với $\cos \alpha =\frac{5}{6}$ thì tốc độ của vật nặng gần bằng:

Câu 17 [30368] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt bàn nằm ngang. Lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m, vật nhỏ khối lượng \[m=300\]g. Ban đầu vật đang nằm yên tại vị trí cân bằng O (lò xo không biến dạng) thì được đưa ra khỏi vị trí đó sao cho lò xo bị nén 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần chậm; hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,1. Lấy \[g=10\] $m/{{s}^{2}}$ . Chọn gốc thế năng tại O. Tốc độ của vật ngay khi nó đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 18 [37595] - [Loga.vn]

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là Α và $A\sqrt{3}$. Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Câu 19 [38340] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời gian lò xo ở trạng thái bị nén trong một chu kì là \[\frac{T}{3}\]. Biên độ dao động của con lắc bằng

Câu 20 [46897] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s. Lấy \[{{\pi }^{2}}~=\text{ }10.\] Giá trị của m bằng

Câu 21 [57041] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng \[k\]. Khi con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương thẳng đứng với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng 0. Nhưng khi con lắc này dao động điều hòa tự do trên mặt phẳng nghiêng ${{30}^{0}}$ so với phương ngang cũng với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng \[v\]. Nếu con lắc này dao động điều hòa tự do theo phương ngang với biên độ \[A\] thì ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ bằng

Câu 22 [37850] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5 cm và 6,0 cm; lệch pha nhau π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

Câu 23 [59517] - [Loga.vn]

Tìm câu sai.
Biên độ của vật dao động điều hòa bằng

Câu 24 [55096] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 \[m/{{s}^{2}}\].Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là

Câu 25 [37961] - [Loga.vn]

Một vật dao động có vận tốc thay đổi theo quy luật \[v=10\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\]. Một trong các thời điểm vật đi qua vị trí x = -5cm là

Câu 26 [34733] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ nằm ngang tại vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc \[a\text{ }=\text{ }2m/{{s}^{2}}\] . Lấy \[g\text{ }=10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật và giá đỡ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 27 [38339] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ \[x=8\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\] (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ \[x=4\sqrt{3}cm\] theo chiều âm lần thứ 2017 là

Câu 28 [38336] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn. Một học sinh đo được chiều dài con lắc là (148 ± 1) cm và chu kì dao động nhỏ của nó là (2,45 ± 0,01) s. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }9,87\] và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 29 [40429] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc \[\pi f\text{a}\sqrt{2}\] và đang tăng. Tại thời điểm \[{t}'=t+\frac{7}{24f}\] vật có vận tốc bằng

Câu 30 [47806] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi \[{{m}_{1}},{{F}_{1}}\] và \[{{m}_{2}},{{F}_{2}}\] lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết \[{{m}_{1}}+{{m}_{2}}=1,2\] kg và \[2{{F}_{2}}=3{{F}_{1}}\]. Giá trị của m1 là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook