Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51113] - [Loga.vn]

Xét các nguyên tố mà nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là M. Số nguyên tố mà nguyên tử của nó có 1 electron độc thân là:

Câu 2 [51005] - [Loga.vn]

So sánh khối lượng của electron với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây là đúng ?

Câu 3 [50993] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kỳ và ở 2 phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kỳ và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn?

Câu 4 [50992] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. R thuộc nhóm và có công thức hợp chất khí với hidro là:

Câu 5 [51186] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,78gam một kim loại M bằng dung dịch HCl ta thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Câu 6 [51018] - [Loga.vn]

Ion M3+ có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6.

Tên nguyên tố và cấu hình electron của M là :

Câu 7 [51006] - [Loga.vn]

Các electron thuộc các lớp K, L, M, N, trong nguyên tử khác nhau về :

Câu 8 [51185] - [Loga.vn]

Cho 3,25g sắt clorua (chưa biết hóa trị của sắt) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61g AgCl. Xác định công thức của sắt clorua ?

Câu 9 [50988] - [Loga.vn]

cho các ion sau: Na+, Li+, K+, Fe2+, O2-. Số ion có cùng số electron là:

Câu 10 [51105] - [Loga.vn]

Nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10 hạt. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

Câu 11 [51079] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có Z= 13, A= 27, số electron hóa trị là:

Câu 12 [51078] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p1, nguyên tử nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là:

Câu 13 [51162] - [Loga.vn]

Hợp chất khí với hidro của nguyên tố M là MH3. công thức oxit cao nhất của M là:

Câu 14 [52817] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, nguyên tố Clo có hai đồng vị bền là trong đó đồng vị chiếm 75,77% về số nguyên tử. Biết nguyên tử khối của Ca=40. Phần trăm khối lượng của trong CaCl2 là:

Câu 15 [51190] - [Loga.vn]

Hợp chất với H của nguyên tố R nhóm A có công thức RH2. Oxit cao nhất của R chứa 60% oxi về khối lượng. R là:

Câu 16 [51023] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nào sau đây là của ion S2- (Z=16):

Câu 17 [63470] - [Loga.vn]

Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Suy ra điện tích hạt nhân Z của nguyên tử R là:

Câu 18 [51013] - [Loga.vn]

Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : X : 1s22s22p63s23p3 và Y : 1s22s22p63s23p64s1

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 19 [50995] - [Loga.vn]

Cho các ion có cùng cấu hình electron: bán kính giảm dần theo dãy nào dưới đây?

Câu 20 [51086] - [Loga.vn]

Cation kim loại M n+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Số cấu hình electron của nguyên tử thỏa mãn điều kiện trên là:

Câu 21 [51111] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y đứng cách nhau 1 nguyên tố trong cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn có tổng số proton là 26 (ZXY). Cấu hình electron của X, Y là:

Câu 22 [51020] - [Loga.vn]

Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Câu 23 [51007] - [Loga.vn]

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.

Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?

Câu 24 [51166] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hidro là RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07 % về khối lượng. Xác định nguyên tố R.

Câu 25 [51076] - [Loga.vn]

Nguyên tư R tạo được ion R+. cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ ( ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là:

Câu 26 [55339] - [Loga.vn]

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử X và Y là 88, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 28. Số hat mang điện của Y nhiều hơn của X là 6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

Câu 27 [51017] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngoài là 3d24s2. Tổng số electron trong một nguyên tử của X là

Câu 28 [51001] - [Loga.vn]

các ion và nguyên tử: Ne, Na+, F- có điểm chung là:

Câu 29 [51167] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với hidro, nguyên tố R chiếm 94,12 %. Tên nguyên tố R là:

Câu 30 [50998] - [Loga.vn]

cấu hình electron của Co3+ là:

Câu 31 [51009] - [Loga.vn]

Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử ?

Câu 32 [51178] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X tong bảng tuần hoàn là:

Câu 33 [51101] - [Loga.vn]

Cho sơ dồ phản ứng hạt nhân sau: . Vậy X là:

Câu 34 [51161] - [Loga.vn]

Nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất?

Câu 35 [51004] - [Loga.vn]

Hiđro có ba đồng vị là Oxi có ba đồng vị là  Trong nước tự nhiên, loại phân tử nước có khối lượng phân tử nhỏ nhất là:

Câu 36 [51158] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào phát biểu đúng? (Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử)

Câu 37 [51103] - [Loga.vn]

Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là:

Câu 38 [51172] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có oxit cao nhất có tỉ khối hơi so với hidro là 91,5. Vậy X là:

Câu 39 [51012] - [Loga.vn]

Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là

Câu 40 [51160] - [Loga.vn]

Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hidro có 5,882% hidro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây?

Câu 41 [51165] - [Loga.vn]

Cho các mệnh đề sau:

1. Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

2. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tidhs hatjnhaan nguyên tử.

3. Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện càng lớn thì tính phi kim càng mạnh.

4. Trong một nhóm A, độ âm điện tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Số mệnh đề phát biểu đúng là:

Câu 42 [51081] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Số electron của nguyên tử nguyên tố X là:

Câu 43 [51097] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Số cấu hình electron X có thể có là:

Câu 44 [51002] - [Loga.vn]

Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh
Tom–xơn (J.J. Thomson). Từ khi được phát hiện đến nay, electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như : năng lượng, truyền thông và thông tin...

Trong các câu sau đây, câu nào sai ?

Câu 45 [51107] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai phân nhóm chính kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng điện tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kỳ.X và Y lần lượt là:

Câu 46 [51019] - [Loga.vn]

Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hóa học

Câu 47 [51022] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion X+, Y- và các nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

Câu 48 [51187] - [Loga.vn]

Cho 0,3 gam một kim loại có hóa trị không đổi tác dụng hết với nước thu được 168ml hiddro (đktc).

Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hóa trị tối đa là 3.

Câu 49 [51109] - [Loga.vn]

Bốn nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 9, 17, 35, 53. Các nguyên tố trên dược sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook