Chi tiết đề thi

Đề Kiểm Tra Este Hóa Học 12

theluc95
30 lượt thi
Hóa Học
Khó
(2)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56349] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là este ?

Câu 2 [56350] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 3 [56351] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là este ?

Câu 4 [56352] - [Loga.vn]

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3OCOC2H3; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC–COOC2H5.Những chất thuộc loại este là:

Câu 5 [56353] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức (RCOOH) và ancol đơn chức (R’OH) là:

Câu 6 [56354] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là :

Câu 7 [56355] - [Loga.vn]

Este no, 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là :

Câu 8 [56356] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit X đơn chức và ancol Y đa chức là:

Câu 9 [56357] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit X đa chức và ancol Y đơn chức là:

Câu 10 [56358] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức) là:

Câu 11 [56359] - [Loga.vn]

Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol ; (2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –COO- ; (3) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2 ; (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este. Các nhận định đúng là :

Câu 12 [56360] - [Loga.vn]

Ứng với CTPT C4H8O2 có số đồng phân este mạch hở là

Câu 13 [56361] - [Loga.vn]

CTPT C3H6O2 có số đồng phân este là

Câu 14 [56362] - [Loga.vn]

CTPT C5H10O2 có số đồng phân este là

Câu 15 [56363] - [Loga.vn]

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Câu 16 [56364] - [Loga.vn]

Số đồng phân hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Câu 17 [56365] - [Loga.vn]

Số hợp chất hữu cơ đơn chức có CTPT là C4H8O2 phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là?

Câu 18 [56366] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH ?

Câu 19 [56367] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :

Câu 20 [56368] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là :

Câu 21 [56369] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là :

Câu 22 [56370] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là :

Câu 23 [56371] - [Loga.vn]

Este metyl acrylat có công thức là :

Câu 24 [56372] - [Loga.vn]

Cho este có công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là :

Câu 25 [56373] - [Loga.vn]

benzyl axetat có CTCT là:

Câu 26 [56374] - [Loga.vn]

CTCT sau CH2=CH–COOC2H5 là tên là:

Câu 27 [56375] - [Loga.vn]

Este etyl axetat có công thức là

Câu 28 [56376] - [Loga.vn]

Công thức cấu tạo CH3COOCH(CH3)2 có tên là

Câu 29 [56377] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat HCOOCH3 ?

Câu 30 [56378] - [Loga.vn]

Phân tích định lượng este X, người ta thu được kết quả %C = 40 và %H = 6,66. Este X là :

Câu 31 [56379] - [Loga.vn]

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là :

Câu 32 [56380] - [Loga.vn]

Propyl fomat được điều chế từ

Câu 33 [56381] - [Loga.vn]

Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào?

Câu 34 [56382] - [Loga.vn]

Cho 4 chất: HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOCH3. Chất ít tan trong nước nhất là

Câu 35 [56383] - [Loga.vn]

Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu 36 [56384] - [Loga.vn]

Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu 37 [56385] - [Loga.vn]

Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

Câu 38 [56386] - [Loga.vn]

Este có mùi thơm của hương hoa nhài có tên là

Câu 39 [56387] - [Loga.vn]

Este có mùi hương của quả chuối chín có tên là

Câu 40 [56388] - [Loga.vn]

Những este thường có nhiệt độ sôi thấp hơn so với các chất hữu cơ khác có cùng số cacbon tương ứng, nguyên nhân là do:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

1.5

50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

mấy câu sai đáp án

câu 19 và câu 29 đáp án sai

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook