Chi tiết đề thi

Đề luyện tập - Phần Cơ sở vật chất của hiện tượng Di truyền

ctvloga433
11 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70673] - [Loga.vn]

Câu 30 : Thành phần nào không tham gia quá trinh nhân đôi ADN :

Câu 2 [65462] - [Loga.vn]

Câu 29: Một mARN nhân tạo có 3 loại nu với tỉ lệ A:U:G = 5:3:2. Tỉ lệ bộ mã có chứa đủ 3 loại nu trên:

Câu 3 [65458] - [Loga.vn]

Câu 28: Một mARN nhân tạo có 3 loại nu với tỉ lệ A:U:G = 5:3:2. Tỉ lệ bộ mã luôn chứa 2 trong 3 loại nu nói trên :

Câu 4 [65455] - [Loga.vn]

Câu 27: Có tất cả bao nhiêu bộ ba mã hóa có chứa nu loại A?

Câu 5 [65454] - [Loga.vn]

Câu 26: Vùng mã hoá của gen ở sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. số đoạn exon và intron lần lƣợt là:

Câu 6 [65452] - [Loga.vn]

Câu 25: Trong cấu trúc của 1 nucleotit, axit photphoric liên kết với đường ở vị trí cacbon số (m) và bazo liên kết với đường ở vị trí cacbon số (n); m và n lần lượt là:

Câu 7 [65448] - [Loga.vn]

Câu 24: Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit A:G là lệ 3:2 . Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêotit của gen là:

Câu 8 [65445] - [Loga.vn]

Câu 23: Có tất cả bao nhiêu bộ ba có chứa nu loại A?

Câu 9 [65444] - [Loga.vn]

Câu 22: Gọi A, T, G, X các loại Nuclêôtit trong ADN (hoặc gen). Tương quan nào sau đây không đúng?

Câu 10 [65442] - [Loga.vn]

Câu 21: Một gen dài 5100 A0. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A là 350. Trên mạch 2 của gen có số nuclêôtit loại G là 400 và số nuclêôtit loại X là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của đoạn gen đó là

 

Câu 11 [65439] - [Loga.vn]

Câu 20: Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã giống nhau ở chỗ

Câu 12 [65438] - [Loga.vn]

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?

Câu 13 [65436] - [Loga.vn]

Câu 18: Trong 4 loại đơn phân của ARN, 2 loại đơn phân có kích thước lớn là

Câu 14 [65435] - [Loga.vn]

Câu 17: Trong 4 loại đơn phân của ADN, 2 loại đơn phân có kích thước nhỏ là

Câu 15 [65432] - [Loga.vn]

Câu 16: Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt mạch?

Câu 16 [65429] - [Loga.vn]

Câu 15: Một phân tử mARN chỉ có 2 loại nuclêôtit là A và G thì số loại bộ ba mã sao tối đa của phân tử đó là

Câu 17 [65413] - [Loga.vn]

Câu 14: Trên mạch 1 của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 0,4 thì trên mạch bổ sung (mạch 2) tỉ lệ đó là

Câu 18 [65408] - [Loga.vn]

Câu 13: Khi phân tích một axit nuclêic người ta thu được thành phần của nó gồm có 20% A, 30% G, 30% T, 20% X.

Câu 19 [65147] - [Loga.vn]

Câu 12: Một gen dài 5100 A0. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A là 350. Trên mạch 2 của gen có số nuclêôtit loại G là 400 và số nuclêôtit loại X là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của đoạn gen đó là

Câu 20 [65120] - [Loga.vn]

Một gen có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 600 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của gen trên là

Câu 21 [65109] - [Loga.vn]

Một ADN có chiều dài là 4080 A0 và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của cả ADN. Trên mạch 1 của ADN có số nuclêôtit loại G là 200 và số nuclêôtit loại A là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của gen đó sẽ là

 

Câu 22 [65106] - [Loga.vn]

Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau( A, T, G, X ) có tất cả bao nhiêu bộ mã có chứa nuclêôtit loại G?

Câu 23 [64580] - [Loga.vn]

Câu 8: Một đoạn phân tử ADN có tỷ lệ các loại nucclêôtit nhƣ sau: A = 20%, T = 20%, G = 25% và X = 35%. Kết luận nào sau đây về phân tử ADN trên là đúng?

Câu 24 [64579] - [Loga.vn]

Câu 7: Chức năng nào dưới đây của prôtêin là không đúng:

Câu 25 [64578] - [Loga.vn]

Câu 6: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng điều hoà nằm ở

  1. đầu 5' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hoà phiên mã.
  2. đầu 3' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
  3. đầu 5' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.
  4. đầu 3' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hoà phiên mã.

Câu 26 [64577] - [Loga.vn]

Câu 5: Các mã bộ ba khác nhau bởi

A. thành phần và trật tự các nuclêôtit. B. số lượng và trật tự các nuclêôtit.

C. thành phần và số lượng các nuclêôtit. D. thành phần, số lượng và trật tự các nuclêôtit.

Câu 27 [64576] - [Loga.vn]

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây là sai với mã di truyền:

Câu 28 [64575] - [Loga.vn]

Câu 3: Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Câu 29 [64574] - [Loga.vn]

Câu 2: Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể gồm ADN và prôtêin histon được xoắn theo các cấp độ lần lượt la :

Câu 30 [64573] - [Loga.vn]

Câu 1: Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân sơ được cấu tạo từ

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook