Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
48
60 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53506] - [Loga.vn]

Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là:

Câu 2 [53505] - [Loga.vn]

Cho 6,76g Oleum H2SO4.nSO3 vào H2O thành 200ml dung dịch. Lấy 10ml dung dịch này trung hoà vừa đủ với 16ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của n là:

Câu 3 [53504] - [Loga.vn]

Cho 3,87g hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa 2 axit (HCl 1M và H2SO4 0,5M) được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc). Dung dịch B sẽ:

Câu 4 [53503] - [Loga.vn]

Cho dung dịch chứa 3,82 g hỗn hợp hai muối sunfat của kim loại kiềm và kim loại hoá trị hai. Thêm vào dung dịch trên một lượng vừa đủ BaCl2 thì thu được 6,99g kết tủa. Nếu lọc bỏ kết tủa rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 5 [53502] - [Loga.vn]

Trộn 100ml dung dịch H2SO4 20% (d=1,14)) và 400g dung dịch BaCl2 5,2%. Tìm số gam kết tủa tạo thành.

Câu 6 [53501] - [Loga.vn]

Đốt 8,96 (lít) khí H2S (đktc) rồi hoà tan sản phẩm khí sinh ra vào 80ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28). Cho biết muối được tạo thành là:

Câu 7 [53500] - [Loga.vn]

Để tách SO2 khỏi hỗn hợp SO2, SO3, O2 ta dùng hoá chất là:

Câu 8 [53499] - [Loga.vn]

Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Al, Ag. Nếu chỉ dùng H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được mấy kim loại?

Câu 9 [53498] - [Loga.vn]

Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì có hiện tượng:

Câu 10 [53497] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì có hiện tượng:

Câu 11 [53496] - [Loga.vn]

Để phân biệt hai khí: SO2 và CO2 có thể dùng:

Câu 12 [53495] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 13 [53494] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch không màu: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl và Ba(NO3)2. Nếu không dùng thêm thuốc thử thì có thể nhận biết được mấy chất?

 

Câu 14 [53493] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 15 [53492] - [Loga.vn]

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, người ta:

Câu 16 [53491] - [Loga.vn]

Cho khí H2S đi vào dung dịch muối Pb(NO3)2, có hiện tượng:

Câu 17 [53490] - [Loga.vn]

Dẫn khí H2S đi qua dung dịch KMnO4 và H2SO4, sẽ có hiện tượng là:

Câu 18 [53489] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, SO2 được điều chế bằng:

Câu 19 [53488] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Lưu huỳnh đioxit có các lí tính là:

Câu 20 [53470] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, H2S được điều chế bằng phản ứng.

Câu 21 [53469] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, H2S được điều chế bằng phản ứng.

Câu 22 [53468] - [Loga.vn]

Dung dịch H2S để trong không khí (nhiệt độ cao) sẽ có hiện tượng:

Câu 23 [53467] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:

Câu 24 [53466] - [Loga.vn]

Hiđro sunfua có các lí tính là:

Câu 25 [53465] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Đặt hệ số thích hợp vào phản ứng sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

Câu 26 [53464] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Axit sunfurơ có các đặc tính là:

Câu 27 [53463] - [Loga.vn]

Lưu huỳnh đioxit có tính chất hoá học đặc trưng là:

Câu 28 [53462] - [Loga.vn]

Phân tử lưu huỳnh khi tham gia phản ứng sẽ thể hiện tính chất hoá học đặc trưng là:

Câu 29 [53461] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 30 [53460] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 31 [53459] - [Loga.vn]

CFC là:

Câu 32 [53458] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào làm suy giảm tầng ozon?

Câu 33 [53457] - [Loga.vn]

Ozon là một trong những chất có tính chất oxi hoá mạnh. So sánh tính oxi hoá của ozon với iot, oxi và flo:

Câu 34 [53456] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 35 [53455] - [Loga.vn]

Trong phân tử ozon có liên kết.

Câu 36 [53454] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử oxi.

Câu 37 [53453] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, oxi được sản xuất từ oxi không khí.

Câu 38 [53452] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxi bằng phản ứng:

Câu 39 [53451] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 40 [53450] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Oxi có các tính chất vật lí là:

Câu 41 [53449] - [Loga.vn]

Hoà tan b g oxit kim laọi hoá tri II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 15,8 % người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Vậy kim loại hoá trị II là:

Câu 42 [53448] - [Loga.vn]

Hoà tan lần lượt a g Mg xong đến b g Fe, C g một sắt oxit X trong H2SO4 loang dư thì thu được 1,23 lit khí A (270C, 1atm)và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với dung dịch KMnO4 0,05M thì hết 60ml được dung dịch C. Biết trong dung dịch C có 7,314g hỗn hợp muối trung hoà. Công thức của oxit sắt đã dùng là:

Câu 43 [53447] - [Loga.vn]

Hốn hợp ban đầu SO2 và O2 có tỉ khối hơi với H2 bằng 24. Cần thêm bao nhiêu lit oxi vào 20 lit hỗn hợp ban đầu để hỗn hợp sau có tỉ khối so với hiđro bằng 22,4.

Câu 44 [53446] - [Loga.vn]

Có một olium có công thức là: H2SO4.3SO3, cần bao nhiêu g olium này để pha vào 100ml dung dịch H2SO4 40%(d=1,31g/ml) để tạo ra olium có hàm lượng SO3 là 10%.

Câu 45 [53445] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về oxi là không thật.

Câu 46 [53444] - [Loga.vn]

Quan sát nào dưới đây chỉ ra rằng một trong các chất V, X, Y, Z không thể là một đơn chất

Câu 47 [53443] - [Loga.vn]

Đốt cháy chất X bằng lượng oxi vừa đủ ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO2 và SO2 có tỉ khối so với khí hiđro là 28,667 và tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. Vậy công thức của X là:

Câu 48 [53442] - [Loga.vn]

Cho biết tổng số electron trong anion AB32- là 42. trong các hạt nhân A cung như B số prôton bằng số notron. Số khối của A, B có thể là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook