Chi tiết đề thi

Đề thi môn Toán trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29990] - [Loga.vn]

Cho khối chóp \[S.ABC\] có $M\in SA,N\in SB$ cho \[\overrightarrow{MA}=-2\overrightarrow{MS},\text{ }\overrightarrow{NS}=-2\overrightarrow{NB}.\] Mặt phẳng

đi qua hai điểm M, N và song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện đó (số bé chia số lớn).

Câu 2 [29989] - [Loga.vn]

Một hộp đựng phần hình hộp chữ nhật có chiều dài \[30\text{ }cm\], chiều rộng \[5\text{ }cm\] và chiều cao \[6\text{ }cm.\] Người ta xếp thẳng đứng vào đó các viên phấn giống nhau, mỗi viên phấn là khối trụ có chiều cao \[6\text{ }cm\] và bán kính đáy $r=\frac{1}{2}cm.$ Hỏi có thể xếp được tối đa bao nhiêu viên phấn.

Câu 3 [29988] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm cấp một \[f'\left( x \right)\]và đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị của hàm số \[y=f\left( x \right),\text{ }y=f'\left( x \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }y=f''\left( x \right)\] là một trong các đường cong

ở hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số \[y=f\left( x \right),\text{ }y=f'\left( x \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }y=f''\left( x \right)\] lần lượt theo thứ tự nào dưới đây

Câu 4 [29987] - [Loga.vn]

Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện $4+{{9.3}^{{{x}^{2}}-2y}}=\left( 4+{{9}^{{{x}^{2}}-2y}} \right){{.7}^{2y-{{x}^{2}}+2}}$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{x+2y+18}{x}.$

Câu 5 [29986] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc \[v\text{ }km\text{ }/h\] phụ thuộc thời gian \[t\left( h \right)\] có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I\left( 1;1 \right)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường S mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.

Câu 6 [29985] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số \[5,\text{ }6,\text{ }7,\text{ }8,\text{ }9.\] Tính tổng tất các số thuộc tập S.

Câu 7 [29984] - [Loga.vn]

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên hai tia Bx, Dy vuông góc với mặt phẳng \[\left( ABCD \right)\] và cùng chiều lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho $BM=\frac{a}{2},DN=a.$. Tính góc $\varphi $ giữa hai mặt phẳng $\left( AMN \right)\,v\grave{a}\,\left( CMN \right).$

Câu 8 [29983] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz,\] cho tam giác ABC với $A\left( 1;0;0 \right),B\left( 3;2;4 \right),C\left( 0;5;4 \right).$ Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng \[\left( \text{Ox}y \right)\] sao cho $\left| \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC} \right|$ nhỏ nhất.

Câu 9 [29982] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{{{\sin }^{2}}x.c\text{o}{{\text{s}}^{4}}x}.$

Câu 10 [29981] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-mx+2$ có hai điểm cực trị A và B sao cho các điểm A, B và $M\left( 0;3 \right)$ thẳng hàng.

Câu 11 [29980] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng

của phương trình $\sqrt{2}c\text{os}3x=\sin x+\cos x.$

Câu 12 [29979] - [Loga.vn]

Cho a và b là các số thực dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị $y={{\log }_{a}}x,y={{\log }_{b}}x$ và trục hoành lần lượt tại A, B và H ta đều có \[2HA=3HB\] (hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 13 [29978] - [Loga.vn]

Đội thanh niên tình nguyện của một trường THPT có 13 học sinh gồm 4 học sinh khối 10, có 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 12. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi tình nguyện, hãy tính xác suất để 4 học sinh được chọn có đủ 3 khối.

Câu 14 [29977] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên k sao cho $C_{14}^{k},C_{14}^{k+1},C_{14}^{k+2}$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Tính tích tất cả các phần tử của S.

Câu 15 [29976] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số  liên tục tại điểm $x=2.$

Câu 16 [29975] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3x$ có đồ thị $\left( C \right).$ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của k để đường thẳng $y=k\left( x+1 \right)+2$ cắt đồ thị $\left( C \right)$ tại ba điểm phân biệt \[M\text{ }\left( -1;2 \right),\text{ }N,\text{ }P\] sao cho các tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại N và P vuông góc với nhau. Tính tích tất cả các phần tử của tập S.

Câu 17 [29974] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang \[\left( AB\text{ }//CD \right).\] Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJG) là hình bình hành. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 18 [29973] - [Loga.vn]

Biết $\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{3x+1}-1}{x}=\frac{a}{b}$, trong đó a, b là hai số nguyên dương và phân số $\frac{a}{b}$tối giản. Tính giá trị biểu thức $P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}.$

Câu 19 [29972] - [Loga.vn]

Cho khối chóp S.ABC có \[SA\bot \left( ABC \right),\text{ }SA=a,\text{ }AB=a,\text{ }AC=2a\text{ }v\grave{a}\text{ }\widehat{BAC}={{120}^{\circ }}.\] Tính thể tích khối chóp S. ABC.

Câu 20 [29971] - [Loga.vn]

Cho khối nón có bán kính đáy $r=3\,\left( cm \right)$ và góc ở đỉnh ${{120}^{\circ }}$. Tính diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của khối nón đó.

Câu 21 [29970] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}{{e}^{{{x}^{4}}+1}}.$

Câu 22 [29969] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương cạnh a nội tiếp mặt cầu (S). Tính diện tích mặt cầu (S).

Câu 23 [29968] - [Loga.vn]

Dãy số nào sau đây giảm ?

Câu 24 [29967] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không có trục đối xứng ?

Câu 25 [29966] - [Loga.vn]

Tìm chu kì của hàm số $f\left( x \right)=\tan \,\frac{x}{4}+2\sin \frac{x}{2}.$

Câu 26 [29965] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ -1;1 \right\},\]liên tục trên từng khoảng xác định và có bảng biên thiên sau

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $f\left( x \right)=3m$ có ba nghiệm phân biệt.

Câu 27 [29964] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm S của phương trình ${{3}^{2x+1}}-{{10.3}^{x}}+3=0.$

Câu 28 [29963] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+\left( m+1 \right)x+2$ có hai điểm cực trị.

Câu 29 [29962] - [Loga.vn]

Tìm nguyên hàm $F\left( x \right)$của hàm số $f\left( x \right)=6x+\sin 3x$, biết $F\left( 0 \right)=\frac{2}{3}.$

Câu 30 [29961] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của ${{x}^{9}}$trong khai triển biểu thức ${{\left( 2{{x}^{4}}-\frac{3}{{{x}^{3}}} \right)}^{4}}.$

Câu 31 [29960] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz,\] cho hai véctơ \[\overrightarrow{a}=\left( 2;-3;1 \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }\overrightarrow{b}=\left( -1;0;4 \right).\] Tìm tọa độ véctơ \[\overrightarrow{u}=-2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}.\]

Câu 32 [29959] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, BC và CD. Hỏi thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP) là hình gì ?

Câu 33 [29958] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ABCD có thể tích V. Gọi G là trọng tâm tam giác ADC. Tính thể tích khối chóp G.ABC theo V.

Câu 34 [29957] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{4}{x-1}$ tại điểm có hoành độ $x=-1.$

Câu 35 [29956] - [Loga.vn]

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

Câu 36 [29955] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho hai điểm \[A\left( 2;3;4 \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }B\left( 5;1;1 \right).\] Tìm tọa độ véctơ \[\overrightarrow{AB}.\]

Câu 37 [29954] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-2{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+5$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 38 [29953] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{e}^{2018x}}.$

Câu 39 [29952] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 40 [29951] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{2\sqrt{2x+1}}.$

Câu 41 [29950] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+1$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 42 [29949] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y={{\log }_{\sqrt{2}}}\left( {{x}^{2}}-3x+2 \right)$

Câu 43 [29948] - [Loga.vn]

Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 44 [29947] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-6}{{{x}^{2}}-4x+3}.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 45 [29946] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{12}^{x}}.$ Khẳng định nào sau đây sai ?

Câu 46 [29945] - [Loga.vn]

Cho hình nón có chiều cao $2a\sqrt{3}$  và bán kính đáy $2a$. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

Câu 47 [29944] - [Loga.vn]

Giải phương trình ${{2}^{{{x}^{2}}+3x}}=1$

Câu 48 [29943] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz,\] cho mặt cầu có phương trình \[{{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{2}}+{{z}^{2}}=16.\] Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó.

Câu 49 [29942] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ có thể tích V, diện tích đáy là B và chiều cao h. Tìm khẳng định đúng.

Câu 50 [29941] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy $r=4\,cm$ và chiều cao $h=6\,cm.$

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

0

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

Được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook