Chi tiết đề thi

Đề thi thử học kì I lần 2 môn lý lớp 8 2018

ctvloga6
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50365] - [Loga.vn]

Cho mạch điện AB gồm có bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp như hình vẽ. Nối A,B vào hiệu điện thế không đổi UAB = 132V, sau đó dùng Vôn kế có điện trở RV khi nối vào A, C thì vôn kế chỉ 44V. Hỏi khi vôn kế nối vào A, D nó sẽ chỉ bao nhiêu?

Câu 2 [50364] - [Loga.vn]

Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao?

Câu 3 [50363] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 (cm), một điện trường có cường độ E = 30000 (V/m). Độ lớn điện tích Q là:

Câu 4 [50362] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N có UMN = 300 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 2.10-6C từ M đến N là:

Câu 5 [50361] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm giống nhau ${{q}_{1}}={{q}_{2}}={{4.10}^{-8}}(C)$đặt cách nhau 3cm trong chân không. Lực điện tương tác giữa chúng có đặc điểm:

Câu 6 [50360] - [Loga.vn]

Để giải phóng khí clo và khí hiđrô từ 2,5g axit clohiđric bằng phương pháp điện phân với dòng điện qua bình điện phân có cường độ 4A, thì phải cần thời gian điện phân là bao lâu?

Câu 7 [50359] - [Loga.vn]

Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 3300C thì điện trở suất của bạc là

Câu 8 [50358] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 9 [50357] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

Câu 10 [50356] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

Câu 11 [50355] - [Loga.vn]

Nếu ghép nối tiếp ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1,5V điện trở trong 0,5Ω thì bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong tương ứng là

Câu 12 [50354] - [Loga.vn]

Một bóng đèn có ghi (220V – 100W), khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là 1mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là 250 C. Khi sáng bình thường thì nhiệt độ dây tóc bóng đèn là bao nhiêu? Biết rằng hệ số nhiệt điện trở của day tóc α = 4,2.10-3 K-1.

Câu 13 [50353] - [Loga.vn]

Điôt bán dẫn có tác dụng:

Câu 14 [50352] - [Loga.vn]

Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch được đo bằng dụng cụ nào sau đây:

Câu 15 [50351] - [Loga.vn]

Chọn câu phát biểu đúng.

Câu 16 [50244] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức

Câu 17 [50242] - [Loga.vn]

Đơn vị của Cường độ điện trường là gì?

Câu 18 [50241] - [Loga.vn]

Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

Câu 19 [50240] - [Loga.vn]

Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu 20 [50239] - [Loga.vn]

Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với

Câu 21 [50238] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

Câu 22 [50237] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

Câu 23 [50236] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 24 [50235] - [Loga.vn]

Khi tăng dần nhiệt độ của khối bán dẫn thì điện trở suất của nó

Câu 25 [50234] - [Loga.vn]

Có bốn vật nhiễm điện A, B, C, D có kích thước nhỏ. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 26 [50233] - [Loga.vn]

Ba tụ điện có điện dung C1 = 1µF, C2 = 3µF, C3 = 6µF được tích điện đến cùng hiệu điện thế U = 90V. Sau đó các tụ được ngắt ra khỏi nguồn rồi nối các bản tụ khác dấu của chúng lại với nhau: bản tích điện âm của tụ C1 nối bản tích điện dương tụ C2, bản tích điện âm của tụ C2 nối bản tích điện dương tụ C3, bản tích điện âm của tụ C3 nối bản tích điện dương tụ C1 để tạo thành mạch điện kín. Tính độ lớn hiệu điện thế trên mỗi bản tụ sau khi nối.

Câu 27 [50232] - [Loga.vn]

Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 2 (A). Cho Ag = 108, n = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

Câu 28 [50231] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện có suất điện dộng E , điện trở trong r, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức định luật Ôm toàn mạch là

Câu 29 [50230] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 4 V, điện trở trong 0,5Ω và một bóng đèn có điện trở 1,5Ω. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Câu 30 [50229] - [Loga.vn]

Khi hai điện trở giống nhau có cùng giá trị R = 6 W mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ của chúng là P = 16 (W). Nếu mắc chúng song song với nhau rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là P’ = 25 W. Điện trở trong r của nguồn có giá trị bằng:

Câu 31 [50228] - [Loga.vn]

Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là:

Câu 32 [50227] - [Loga.vn]

Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 10cm không thấm nước thả vào một bể nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000kg/m3 và 800kg/m3. Chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là:

Câu 33 [50226] - [Loga.vn]

Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng:

Câu 34 [50225] - [Loga.vn]

. Một vật có trọng lượng 25N rơi từ trên cao cách mặt đất 8m. Công của trọng lực là bao nhiêu ? Hãy chọn câu đúng:

Câu 35 [50224] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

Câu 36 [50223] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có công cơ học?

Câu 37 [50222] - [Loga.vn]

Lực đẩy Ac-si-met không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

Câu 38 [50221] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây có xuất hiện lực ma sát nghỉ?

Câu 39 [50220] - [Loga.vn]

Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút, công mà ngựa thực hiện được bằng 360 kJ. Tốc độ chuyển động của xe bằng:

Câu 40 [50219] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. Khi đó vận tốc trung bình của vật là bao nhiêu? Chọn kết quả sai.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook