Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN lần 3 2019

ctvloga329
28 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [71167] - [Loga.vn]

Cho các số thực a , b (a < b). Nếu hàm số y = f (x) có đạo hàm là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thì

Câu 2 [71163] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm $A\left( a;b;c \right)$ với $a,b,c\in \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$. Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A . Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng:

Câu 3 [71161] - [Loga.vn]

Trong  không  gian  tọa  độ Oxyz,  cho  điểm A(1;2;4) và  hai điểm M, B thỏa mãn $MA.\overrightarrow{MA}+MB.\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{0}$. Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng $d:\frac{x+3}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+4}{1}$. Khi đó điểm B thay đổi trên đường thẳng có phương trình là

Câu 4 [71156] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y={{\log }_{2}}\frac{2x+3}{x-1}$ bằng

Câu 5 [71144] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu: $\left( S \right):{{\left( x+4 \right)}^{2}}+{{\left( y-5 \right)}^{2}}+{{\left( z+6 \right)}^{2}}=9$ có tâm và bán kính lần lượt là

Câu 6 [71136] - [Loga.vn]

Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( x \right)>f\left( 0 \right)\,\,\,\forall x\in \left( -1;1 \right)\backslash \left\{ 0 \right\}$ thì:

Câu 7 [71128] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm $A\left( 1;3;2 \right),B\left( -2;-1;4 \right)$ và hai điểm M , N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của $A{{M}^{2}}+B{{N}^{2}}$ là:

Câu 8 [71120] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?

Câu 9 [71116] - [Loga.vn]

Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là

Câu 10 [71113] - [Loga.vn]

Nếu điểm M (x; y) là biểu diễn hình học của số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM = 4 thì

Câu 11 [71110] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC AB = a, BC = a$\sqrt{3}$, $\angle $ABC = 600. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450 và $SA=\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

Câu 12 [71107] - [Loga.vn]

Môđun của số phức z = 5 - 2i bằng

Câu 13 [71104] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số $y=m{{x}^{4}}+{{x}^{3}}-\left( m+1 \right){{x}^{2}}+9x+5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Số phần tử S là

Câu 14 [71101] - [Loga.vn]

Cho a > 1, b > 1, P = ln a2 + 2 ln (ab) + ln b2 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 15 [71097] - [Loga.vn]

Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ ${{u}_{1}}=5$, công sai d = 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 16 [71092] - [Loga.vn]

Cho a là số dương khác 1, x y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 17 [71088] - [Loga.vn]

Cho các hàm số $y=f\left( x \right)$ và $y=g\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 18 [71081] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD 'A ') (ABCD) bằng:

Câu 19 [71074] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng $\left( P \right):-x+3y+2z+11=0$ có một véc tơ pháp tuyến là

Câu 20 [71072] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình $\log \left( {{x}^{2}}-4 \right)>\log \left( 3x \right)$ là:

Câu 21 [71070] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị m để phương trình ${{e}^{x}}=m-2019$ có nghiệm thực là

Câu 22 [71069] - [Loga.vn]

Tập hợp các số thực m để hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+\left( m+2 \right)x-m$ đạt cực tiểu tại $x=1$ là

Câu 23 [71063] - [Loga.vn]

Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục $y=f\left( x \right)$ đường thẳng đi qua hai điểm A(-1; -1), B(1;1). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 24 [71055] - [Loga.vn]

Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$là một nguyên hàm của hàm số $y=\ln x$ trên $\left( 0;+\infty \right)$ thì

Câu 25 [71050] - [Loga.vn]

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Câu 26 [70996] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( {{x}^{3}}-3x+m \right)}^{2}}$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[ -1;1 \right]$ bằng 1 là

Câu 27 [70987] - [Loga.vn]

Trong một chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình $s\left( t \right)={{t}^{3}}-3{{t}^{2}}+3t+10$, trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là

Câu 28 [70984] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 29 [70980] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I ( -3; 0; 4) đi qua điểm A( -3; 0; 0) có phương trình là

Câu 30 [70977] - [Loga.vn]

Nghịch đảo $\frac{1}{z}$ của số phức $z=1+3i$ bằng

Câu 31 [70955] - [Loga.vn]

Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm $I\left( 1;-1;-1 \right)$ và nhận $\overrightarrow{u}=\left( -2;3;-5 \right)$ là véc tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là

Câu 32 [70952] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?

Câu 33 [70951] - [Loga.vn]

Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức

Câu 34 [70950] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện ${{z}^{4}}=\left| z \right|$. Số phần tử của S

Câu 35 [70949] - [Loga.vn]

Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA. Tỉ số thể tích $\frac{{{V}_{M.ABC}}}{{{V}_{S.ABC}}}$ bằng

Câu 36 [70948] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a , SB = 2a . Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng

Câu 37 [70946] - [Loga.vn]

Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy

2 cm và chiều cao 3 cm là

Câu 38 [70943] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$. A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là

Câu 39 [70937] - [Loga.vn]

Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng

Câu 40 [70935] - [Loga.vn]

Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng

Câu 41 [70877] - [Loga.vn]

Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác là

Câu 42 [70871] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{\left( 0,5 \right)}^{x}}$ có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây?

Hình 1:

Hình 2: 

Hình 3:

Hình 4:

 

 

Câu 43 [70857] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\ln \left( -{{x}^{2}}+3x-2 \right)$ là

Câu 44 [70848] - [Loga.vn]

Số phức $z=5-7i$ có số phức liên hợp là

Câu 45 [70833] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\ln \left( \sqrt{1+{{x}^{2}}}+x \right)$. Tập nghiệm của bất phương trình $f\left( a-1 \right)+f\left( \ln a \right)\le 0$ là

Câu 46 [70826] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'\left( x \right)<0\,\,\forall x\in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 47 [70820] - [Loga.vn]

Nếu hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn điều kiện $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2019$ thì đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ có đường tiệm cận ngang là:

Câu 48 [70814] - [Loga.vn]

Câu 3: Cho hàm số $y=f\left( x \right)$liên tục trên $\mathbb{R}$và có đồ thị như hình trên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 49 [70804] - [Loga.vn]

Bất phương trình $\frac{x-1}{x+1}\ge m$ có nghiệm thuộc đoạn [1; 2] khi và chỉ khi

Câu 50 [70796] - [Loga.vn]

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng $d:\frac{x+5}{2}=\frac{y-7}{-8}=\frac{z+13}{9}$ có một véc tơ chỉ phương là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook