Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT Nam Trực - Nam Định lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29191] - [Loga.vn]

Bất phương trình \[2\left( \sqrt{x+1}-\sqrt{{{x}^{3}}+1}+\sqrt{{{x}^{2}}-x+1} \right)

Câu 2 [29190] - [Loga.vn]

Giả sử hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}+3x+m-1}{x-3}\] đạt cực trị tại các điểm \[{{x}_{1}},{{x}_{2}}\]. Tính \[\left| \frac{y\left( {{x}_{1}} \right)-y\left( {{x}_{2}} \right)}{{{x}_{1}}-{{x}_{2}}} \right|\].

Câu 3 [29189] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ABCD có thể tích \[9\sqrt{3}\text{ }c{{m}^{3}}\]. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các mặt của khối tứ diện ABCD . Thể tích khối tứ diện MNPQ là: 

Câu 4 [29188] - [Loga.vn]

Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình vẽ bên). Tổng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là: 


Câu 5 [29187] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=m{{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+\left( 2m+1 \right)x-m+3,\] đồ thị là \[\left( {{C}_{m}} \right)\] và \[A\left( \frac{1}{2};4 \right)\]. Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của \[\left( {{C}_{m}} \right)\]. Giá trị lớn nhất của h bằng: 

Câu 6 [29172] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số \[y=\frac{3x-6}{\sqrt{{{x}^{2}}+2mx+2m+8}}\] có đúng hai đường tiệm cận. 

Câu 7 [29171] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình bình hành, \[AB=a,AC=a\sqrt{3,BC=2a.}\] Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng \[\left( SBC \right)\] bằng \[\frac{a\sqrt{3}}{3}\]. Chiều cao SH của hình chóp là: 

Câu 8 [29170] - [Loga.vn]

Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là \[1\text{ }c{{m}^{3}}.\] Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hình lăng trụ là: 

Câu 9 [29169] - [Loga.vn]

 Tìm hệ số của số hạng chứa \[{{x}^{3}}\] trong khai triển \[{{\left( {{x}^{2}}-x+1 \right)}^{20}}\].

Câu 10 [29168] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=\frac{1}{3}\sin 3x+m\sin x+2m-3\] đạt cực đại tại \[x=\frac{\pi }{3}\].

Câu 11 [29167] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \[{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-m=0\] có bốn nghiệm phân biệt. 

Câu 12 [29166] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ \[ABC.A'B'C'\] có tất cả các cạnh bằng \[2a.\] Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng \[30{}^\circ .\]. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng \[A'B'C'\] thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA’ và BC là: 

Câu 13 [29165] - [Loga.vn]

Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình \[\cot x=\tan x+\frac{2\cos 4x}{\sin 2x}\] trên đường tròn lượng giác là:

Câu 14 [29164] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình \[x+2y+3=0\]. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay \[-90{}^\circ \] và phép vị tự tâm O tỉ số 5. 

Câu 15 [29163] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3\] có đồ thị như hình vẽ. Tìm số cực trị của hàm số \[y=\left| {{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3 \right|\].


Câu 16 [29162] - [Loga.vn]

Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là \[6\sqrt{3}c{{m}^{3}}\]. Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng \[a\text{ }cm\], cạnh bên bằng \[b\text{ }cm\]. Khi đó tích \[ab\] là: 

Câu 17 [29161] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=x+\left( {{m}^{2}}+2 \right)x+{{m}^{2}}-1\] trên đoạn \[\left[ 0;1 \right]\] bằng 8.

Câu 18 [29160] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{2x-1}{x+1}\] có đồ thị \[\left( C \right)\] . Biết rằng với thì đường thẳng cắt \[y=x+m\] tại hai điểm phân biệt . Khi đó \[a+b\] bằng: 

Câu 19 [29159] - [Loga.vn]

Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn \[\left[ -2017;2017 \right]\] để hàm số \[y={{x}^{3}}-3\left( 2m+1 \right){{x}^{2}}+\left( 12m+5 \right)x-2\] đồng biến trên khoảng

Câu 20 [29158] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}+2\left( m+2 \right){{x}^{2}}+\left( 8-5m \right)x+m-5\] có đồ thị \[\left( {{C}_{m}} \right)\] và đường thẳng \[d:y=x-m+1\]. Tìm số các giá trị của m để d cắt \[\left( {{C}_{m}} \right)\] tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại \[{{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}\] thỏa mãn \[x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=20.\].

Câu 21 [29157] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{\sin }^{2}}x+\sin x-3\] là: 

Câu 22 [29119] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\left( x-3 \right)\left( {{x}^{2}}-2x+3 \right)\] có đồ thị \[\left( C \right)\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 23 [29116] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết \[AB=a\sqrt{3},AC=a\sqrt{2},SA\bot \left( ABC \right)\] và \[SA=a\]. Thể tích khối chóp S.ABC là: 

Câu 24 [29104] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


Câu 25 [29103] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}\]trên đoạn \[\left[ -1;1 \right]\] là: 

Câu 26 [29102] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ đứng \[ABC.A'B'C'\]có đáy \[ABC\] là tam giác cân ,\[AB=Aa;\overset\frown{BAC}=120{}^\circ \] mặt phẳng \[\left( AB'C' \right)\] tạo với đáy góc \[60{}^\circ \]. Thể tích của lăng trụ đã cho là: 

Câu 27 [29101] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}}\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 28 [29100] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y=\frac{mx-4m+5}{x+3m}\] với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu 29 [29099] - [Loga.vn]

Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ?

Câu 30 [29098] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của Parabol \[y=3{{x}^{2}}+x+2\] tại điểm \[M\left( 1;0 \right)\] là: 

Câu 31 [29097] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=-x+\sqrt{2{{x}^{2}}+1}\] là:

Câu 32 [29096] - [Loga.vn]

Gọi M, N là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \[y=\frac{1}{4}{{x}^{4}}-8{{x}^{2}}+3\] . Độ dài đoạn thẳng MN  bằng:

Câu 33 [29095] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-3x}}{x-1}\] là: 

Câu 34 [29094] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

 

Tìm tất cả các giá trị của để phương trình \[f\left( x \right)=m\] có 3 nghiệm phân biệt. 

Câu 35 [29093] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy \[2a\], mặt bên hợp đáy góc \[60{}^\circ \]. Thể tích khối chóp là : 

Câu 36 [29092] - [Loga.vn]

Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số \[y=\frac{2x-1}{x-2}\] với trục \[Oy.\] Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 

Câu 37 [29091] - [Loga.vn]

Cho \[\overrightarrow{v}=\left( -4;2 \right)\] và đường thẳng \[\Delta :2x-y-5=0\]. Tìm phương trình đường thẳng \[\Delta '\] là ảnh của \[\Delta \] qua  \[{{T}_{\overrightarrow{v}}}\].

Câu 38 [29090] - [Loga.vn]

Cho cấp số nhân có\[{{u}_{2}}=\frac{1}{4},{{u}_{5}}=16.\] Tìm q và \[{{u}_{1}}\] của cấp số nhân . 

Câu 39 [29089] - [Loga.vn]

Số tiếp tuyến đi qua điểm \[A\left( 1;3 \right)\] của đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+5\] là: 

Câu 40 [29088] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \[a\], biết \[SA=SB,SC=SD,\left( SAB \right)\bot \left( SCD \right).\] Tổng diện tích hai tam giác SAB, SCD bằng \[\frac{7{{a}^{2}}}{10}\]. Thể tích khối chóp S.ABCD là : 

Câu 41 [29087] - [Loga.vn]

Số cạnh của một khối đa diện đều loại \[\left\{ 3;4 \right\}\] là: 

Câu 42 [29086] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[\cos x=\frac{1}{2}\] là:

Câu 43 [29085] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-\frac{5}{2}{{x}^{2}}+2x+3.\] Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Câu 44 [29084] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào ?


Câu 45 [29083] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ:


Câu 46 [29062] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[x=1\] là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây ? 

Câu 47 [29061] - [Loga.vn]

Gọi \[{{x}_{0}}\] là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}+x+3}{x-2}\] và đường thẳng \[y=x\]. Khi đó \[{{x}_{0}}\] bằng: 

Câu 48 [29060] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng  ?

Câu 49 [29059] - [Loga.vn]

Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:

Câu 50 [29057] - [Loga.vn]

Tính \[\underset{x\to {{1}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{-3x-1}{x-1}.\]

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook