Chi tiết đề thi

Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Hóa Học 12

theluc95
17 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55198] - [Loga.vn]

Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

Câu 2 [55199] - [Loga.vn]

Làm bay hơi 7,4 gam một este X thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá 7,4 gam X với dung dịch NaOH (phản ứng hoàn toàn) thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tên gọi của X là :

Câu 3 [55200] - [Loga.vn]

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là :

Câu 4 [55201] - [Loga.vn]

Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH (đủ), thu được 13,4 gam muối của axit đa chức và 9,2 gam ancol đơn chức, có thể tích 8,32 lít (ở 127oC, 600 mmHg). X có công thức là :

Câu 5 [55202] - [Loga.vn]

Đốt hoàn toàn 4,2 gam một este E thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Công thức cấu tạo của E là

Câu 6 [55203] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là este ?

Câu 7 [55204] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là :

Câu 8 [55205] - [Loga.vn]

Cho các chất đơn chức có CTPT là C4H8O2. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

Câu 9 [55206] - [Loga.vn]

Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Câu 10 [55207] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là :

Câu 11 [55208] - [Loga.vn]

Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là :

Câu 12 [55209] - [Loga.vn]

Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là :

Câu 13 [55210] - [Loga.vn]

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

Câu 14 [55211] - [Loga.vn]

Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là :

Câu 15 [55212] - [Loga.vn]

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là :

Câu 16 [55213] - [Loga.vn]

Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là :

Câu 17 [55214] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tạo thành là :

Câu 18 [55215] - [Loga.vn]

Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là :

Câu 19 [55216] - [Loga.vn]

Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại

Câu 20 [55217] - [Loga.vn]

Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?

Câu 21 [55218] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 22 [55219] - [Loga.vn]

Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là :

Câu 23 [55220] - [Loga.vn]

Cho 21,9 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch FeCl3 (dư), thu được 10,7 gam kết tủa. Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của X là :

Câu 24 [55221] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :

Câu 25 [55222] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là :

Câu 26 [55223] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Câu 27 [55224] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

Câu 28 [55225] - [Loga.vn]

Cho các chất phenylamin, phenol, metylamin, axit axetic. Dung dịch chất nào làm đổi màu quỳ tím sang xanh ?

Câu 29 [55226] - [Loga.vn]

Hợp chất X có CTPT C3H7O2N, tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch Br2. CTCT của X là

Câu 30 [55227] - [Loga.vn]

Valin là một loại amino axit thiết yếu, cần được cung cấp từ nguồn thực phẩm bên ngoài, cơ thể không tự tổng hợp được. Khi cho 1,404 gam valin hòa tan trong nước được dung dịch. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/l), thu được 1,668 gam muối. Giá trị của C là :

Câu 31 [55228] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và 0,1 mol H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (lysin) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là :

Câu 32 [55229] - [Loga.vn]

H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH có tên gọi là :

Câu 33 [55230] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, các amino axit

Câu 34 [55231] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

Câu 35 [55232] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH. X là amino axit có

Câu 36 [55233] - [Loga.vn]

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là :

Câu 37 [55234] - [Loga.vn]

Chọn câu sai :

Câu 38 [55235] - [Loga.vn]

Peptit có CTCT như sau:

Tên gọi đúng của peptit trên là :

Câu 39 [55236] - [Loga.vn]

Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit ?H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CO–NH–CH(C6H5)–CH2–CO–HN–CH2–COOH

Câu 40 [55237] - [Loga.vn]

Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần : glucozơ, fructozơ, saccarozơ

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook