Chi tiết đề thi

Đề thi trắc nghiệm

tranvinhdat66
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50995] - [Loga.vn]

Cho các ion có cùng cấu hình electron: bán kính giảm dần theo dãy nào dưới đây?

Câu 2 [51080] - [Loga.vn]

Cho các ion sau: Na+, Li+, K+,Fe2+, Cu2+. Số cation có cấu hình khí hiếm là:

Câu 3 [51182] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có h óa trị cao nhất với oxi là a và hóa trị trong hợp chất khí với hidro là a. Cho 8,8 gam oxit cao nhất của R tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 21,2 gam muối trung hòa. Vậy R là:

Câu 4 [51190] - [Loga.vn]

Hợp chất với H của nguyên tố R nhóm A có công thức RH2. Oxit cao nhất của R chứa 60% oxi về khối lượng. R là:

Câu 5 [51101] - [Loga.vn]

Cho sơ dồ phản ứng hạt nhân sau: . Vậy X là:

Câu 6 [51081] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Số electron của nguyên tử nguyên tố X là:

Câu 7 [51167] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất với hidro, nguyên tố R chiếm 94,12 %. Tên nguyên tố R là:

Câu 8 [51006] - [Loga.vn]

Các electron thuộc các lớp K, L, M, N, trong nguyên tử khác nhau về :

Câu 9 [51002] - [Loga.vn]

Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh
Tom–xơn (J.J. Thomson). Từ khi được phát hiện đến nay, electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như : năng lượng, truyền thông và thông tin...

Trong các câu sau đây, câu nào sai ?

Câu 10 [51097] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Số cấu hình electron X có thể có là:

Câu 11 [51022] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion X+, Y- và các nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

Câu 12 [51165] - [Loga.vn]

Cho các mệnh đề sau:

1. Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

2. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tidhs hatjnhaan nguyên tử.

3. Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện càng lớn thì tính phi kim càng mạnh.

4. Trong một nhóm A, độ âm điện tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Số mệnh đề phát biểu đúng là:

Câu 13 [51009] - [Loga.vn]

Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử ?

Câu 14 [51186] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,78gam một kim loại M bằng dung dịch HCl ta thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Câu 15 [51107] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai phân nhóm chính kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng điện tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kỳ.X và Y lần lượt là:

Câu 16 [51166] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hidro là RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07 % về khối lượng. Xác định nguyên tố R.

Câu 17 [51178] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X tong bảng tuần hoàn là:

Câu 18 [51111] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y đứng cách nhau 1 nguyên tố trong cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn có tổng số proton là 26 (ZXY). Cấu hình electron của X, Y là:

Câu 19 [51005] - [Loga.vn]

So sánh khối lượng của electron với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây là đúng ?

Câu 20 [51020] - [Loga.vn]

Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Câu 21 [51079] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có Z= 13, A= 27, số electron hóa trị là:

Câu 22 [51013] - [Loga.vn]

Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : X : 1s22s22p63s23p3 và Y : 1s22s22p63s23p64s1

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 23 [51158] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào phát biểu đúng? (Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử)

Câu 24 [51187] - [Loga.vn]

Cho 0,3 gam một kim loại có hóa trị không đổi tác dụng hết với nước thu được 168ml hiddro (đktc).

Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hóa trị tối đa là 3.

Câu 25 [50998] - [Loga.vn]

cấu hình electron của Co3+ là:

Câu 26 [51103] - [Loga.vn]

Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là:

Câu 27 [51109] - [Loga.vn]

Bốn nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 9, 17, 35, 53. Các nguyên tố trên dược sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

Câu 28 [51012] - [Loga.vn]

Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là

Câu 29 [51105] - [Loga.vn]

Nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10 hạt. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

Câu 30 [50990] - [Loga.vn]

Oxit Y có công thức M2O. Tổng số hạt cơ bản(p,n,e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Vậy Y là chất nào dưới đây?

Câu 31 [51171] - [Loga.vn]

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X có dang XH4. Trong oxit cao nhất với oxi, X chiếm 46,67% về khối lượng. X là nguyên tố hoá học nào sau đây:

Câu 32 [51023] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nào sau đây là của ion S2- (Z=16):

Câu 33 [50993] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kỳ và ở 2 phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kỳ và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn?

Câu 34 [51183] - [Loga.vn]

Cho 4 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng với HCl thu được 2,24 lít khí (dktc). M là:

Câu 35 [51017] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngoài là 3d24s2. Tổng số electron trong một nguyên tử của X là

Câu 36 [51185] - [Loga.vn]

Cho 3,25g sắt clorua (chưa biết hóa trị của sắt) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61g AgCl. Xác định công thức của sắt clorua ?

Câu 37 [51016] - [Loga.vn]

Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm ?

Câu 38 [51076] - [Loga.vn]

Nguyên tư R tạo được ion R+. cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ ( ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là:

Câu 39 [51001] - [Loga.vn]

các ion và nguyên tử: Ne, Na+, F- có điểm chung là:

Câu 40 [51007] - [Loga.vn]

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.

Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook