Chi tiết đề thi

Hoàng 12a4 loga

duchoang
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [18801] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp axit acrylic, axit benzoic, axit adipic và axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được a gam muối. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp X như trên tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu được b gam muối, biểu thức liên hệ m, a, b là

Câu 2 [34443] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+1}$ lần lượt là:

Câu 3 [44023] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{x-3}.$ Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left[ 0;2 \right]$ lần lượt là M và m. Khi đó $m+M$ có giá trị là:

Câu 4 [34718] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 5 [35573] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\frac{3x-1}{x-3}\] trên đoạn\[\left[ 0;2 \right]\].

Câu 6 [31289] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị (C) của hàm số $y=\frac{x+2}{x-2}$  sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 7 [46655] - [Loga.vn]

Cho 3 số \[a,b,c > 0,\,\,a\ne 1,\,\,b\ne 1,\,\,c\ne 1.\] Đồ thị các hàm số\[y={{a}^{x}},y={{a}^{x}},y={{c}^{x}}\] được cho trong hình vẽ dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 8 [404] - [Loga.vn]

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2-\sin x\]. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 9 [46536] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{5}}-5{{x}^{3}}-20x+2$ trên đoạn \[\left[ -1;3 \right]?\]

Câu 10 [28994] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng khi nói về tính đơn điệu của hàm số \[y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\].

Câu 11 [57] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\frac{x-1}{x+1}\] trên đoạn $\left[ 0;3 \right]$ là:

Câu 12 [20191] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn cacbohidrat nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol H2O?

Câu 13 [34122] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 14 [34129] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng 

Câu 15 [6954] - [Loga.vn]

Cho 72 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 16 [6871] - [Loga.vn]

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-\sqrt{{{x}^{2}}-x-6}}{{{x}^{2}}-1}$. 

Câu 17 [26180] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sqrt{2\text{x}-{{x}^{2}}}\]nghịch biến trên khoảng ?

Câu 18 [34133] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+6$ , biết tiếp tuyến có hệ số góc \[k=6.\]

Câu 19 [33892] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

 

Câu 20 [13466] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook