Chi tiết đề thi

Kiểm tra chương 1

sutu4897
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64318] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu 2 [57199] - [Loga.vn]

: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ \[x=10\cos (\pi t+\frac{\pi }{6})\] (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2 =10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 3 [32721] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ dao động lần lượt là \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\omega t\text{ };\text{ }{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\pi  \right)\]. Biên độ của dao động tổng hợp là

Câu 4 [57024] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động với phương trình $x=4\cos \left( 4\pi t-\frac{\pi }{2} \right)$cm (\[t\] tính bằng giây). Tại thời điểm \[t=0\], vật nặng có li độ bằng

Câu 5 [66536] - [Loga.vn]

Dao động của hệ được bù vào năng lượng đã mất sau một chu kì là:

Câu 6 [30159] - [Loga.vn]

Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi

Câu 7 [55881] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa thì gia tốc luôn

Câu 8 [53531] - [Loga.vn]

Dao động tắt dần là dao động có

Câu 9 [57295] - [Loga.vn]

Một chiếc xe chạy trên con đường lát gạch, cứ sau 15m trên đường lại có một chiếc rãnh nhỏ, biết chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Hỏi vận tốc của xe bằng bao nhiêu thì xe bị xóc mạnh nhất?

Câu 10 [57846] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

   

Câu 11 [16255] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad. Biên độ dài của vật dao động là

Câu 12 [38586] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là:

Câu 13 [38855] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng. Vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm:

Câu 14 [57161] - [Loga.vn]

Pha của dao động dùng để xác định

Câu 15 [39323] - [Loga.vn]

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 16 [55900] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ nhất là

Câu 17 [38415] - [Loga.vn]

Năng lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa

Câu 18 [59578] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 quăng đường nhỏ nhất vật có thể đi được là

Câu 19 [57017] - [Loga.vn]

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là

Câu 20 [11519] - [Loga.vn]

Cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình : \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\sin \left( \omega t \right)\,cm\].  Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu 21 [56046] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điều hòa là

Câu 22 [37959] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây không đúng về dao động điều hòa?

Câu 23 [36178] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m. Nếu tăng khối lượng của vật thành 2m thì tần số dao động của vật là

Câu 24 [38015] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Câu 25 [41458] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa của một con lắc đơn dao động nhỏ thì

Câu 26 [38572] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 27 [47781] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng \[\lambda \]. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 28 [40020] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 29 [57386] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Gia tốc của vật nhỏ tại vị trí vật có li độ x là

Câu 30 [23705] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook