Chi tiết đề thi

Nthn26727227288

Nthn37
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31235] - [Loga.vn]

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x-2$ là:

Câu 2 [29100] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y=\frac{mx-4m+5}{x+3m}\] với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu 3 [16649] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

Câu 4 [608] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\lim \left( x \right)$ có $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1$ và $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-1.$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 5 [41098] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị cùa một hàm số trong \[4\] hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A;\text{ }B;C;\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 6 [4243] - [Loga.vn]

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+1$ trên đoạn $\left[ 0;4 \right]$ Ta có $m+2M$ bằng:

Câu 7 [16310] - [Loga.vn]

Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí

Câu 8 [36218] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}-2017.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 9 [29476] - [Loga.vn]

Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào ?


Câu 10 [16629] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenluloza, saccaroza, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu 11 [16507] - [Loga.vn]

Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19 J. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m / s,giới hạn quang điện của đồng là

Câu 12 [37796] - [Loga.vn]

Xác định khoảng nghịch biến của hàm số \[y={{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-3\text{ }.\]           

Câu 13 [5248] - [Loga.vn]

Cho các hàm số

$\left( I \right):y={{x}^{2}}+3;\left( II \right):{{x}^{3}}+3{{\text{x}}^{2}}+3\text{x}-5;\left( III \right):y=x-\frac{1}{x+2};\left( IV \right):y={{\left( 2\text{x}+1 \right)}^{7}}.$ Các hàm số không có cực trị là:

Câu 14 [4419] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m\left( C \right)$ với m là tham số thực. Gọi A là điểm thuộc đồ thị $\left( C \right)$ có hoành độ bằng 1. Tìm tham số m để tiếp tuyến $\Delta $ với đồ thị $\left( C \right)$ tại A cắt đường tròn $\left( T \right):{{x}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}=4$ tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất.

Câu 15 [26035] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số y = f (x) như hình vẽ:

Xét các mệnh đề sau

$\left( I \right).\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2$

$\left( II \right).\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-\infty $


$\left( III \right).\underset{x\to {{1}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=2$


$\left( IV \right).\underset{x\to {{1}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=+\infty $


Có bao nhiêu mệnh đề đúng ?

Câu 16 [5068] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây sai? 

Câu 17 [11084] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu 18 [15876] - [Loga.vn]

Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là

Câu 19 [28217] - [Loga.vn]

Tìm \[m\] để hàm số $y=m{{x}^{4}}+\left( m-1 \right){{x}^{2}}+1$ có ba điểm cực trị.

Câu 20 [45585] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số $y={{\left( x-1 \right)}^{2017}}$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook