Chi tiết đề thi

ôn thi nguyên hàm tb

doanhung7524425
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [812] - [Loga.vn]

Cho tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{{{x}^{2}}+\left( 2\text{x}+\cos x \right)\cos x+1-\sin x}{x+\cos x}}d\text{x}=a{{\pi }^{2}}+b-\ln \frac{c}{\pi }.$ với a, b, c  là các số hữu tỉ. Tính giá trị của biểu thức $P=a{{c}^{3}}+b$. 

Câu 2 [24382] - [Loga.vn]

Cho số dương a và hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f\left( -x \right)=a\,\,\forall x\in \mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $\int\limits_{-a}^{a}{f\left( x \right)dx}$ bằng:

Câu 3 [23598] - [Loga.vn]

Cho parabol $\left( P \right)$có đồ thị như hình vẽ:

Tính diện tích giới hạn bởi $\left( P \right)$và trục hoành.

Câu 4 [44774] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] liên tục trên $\mathbb{R}\,\,v\grave{a}\text{ }f\left( 2 \right)=16,\text{ }\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx=4}.$ Tính $I=\int\limits_{0}^{1}{x.f'\left( 2x \right)dx}.$

Câu 5 [393] - [Loga.vn]

Biết \[\int{x\sqrt{{{x}^{2}}+1}}dx=\text{ }\frac{a}{b}({{x}^{2}}+1)\sqrt{{{x}^{2}}+1}+C\] (với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản), khi đó giá trị của $b-a$  là:

Câu 6 [4182] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{2x+3}$ . Gọi$F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)$. Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 7 [324] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\left[ 1;4 \right]\] và thoả mãn \[f\left( x \right)=\frac{f\left( 2\sqrt{x}-1 \right)}{\sqrt{x}}+\frac{\ln x}{x}\]. Tính tích phân \[I=\int\limits_{3}^{4}{f\left( x \right)dx}\].

Câu 8 [4021] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1;2 \right\}$ thỏa mãn $f'\left( x \right)=\frac{3}{{{x}^{2}}-x-2},f\left( -2 \right)=2\ln 2+2$ và $f\left( -2 \right)-2f\left( 0 \right)=4.$ Giá trị của biểu thức $f\left( -3 \right)+f\left( \frac{1}{2} \right)$ bằng:

Câu 9 [1918] - [Loga.vn]

Cho hình $(H)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{3}}{9}{{x}^{3}}$, cung tròn có phương trình $y=\sqrt{4-{{x}^{2}}}$ (với $0\le x\le 2)$và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ).

Biết thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay $(H)$ quanh trục hoành là $V=\left( -\frac{a}{b}\sqrt{3}+\frac{c}{d} \right)\pi $, trong đó $a,b,c,d\in {{\mathbb{N}}^{*}}$ và $\frac{a}{b},\frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $P=a+b+c+d$.

Câu 10 [15574] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $4y={{x}^{2}}$ và $y=x$. Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục hoành một vòng bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook