Chi tiết đề thi

Rèn luyện toán mức độ dễ

Sontran
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27926] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x-2017$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

Câu 2 [16281] - [Loga.vn]

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 3 [27961] - [Loga.vn]

Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x-2$ tại điểm có hoành độ bằng 0.

Câu 4 [713] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ.

 

Câu 5 [40732] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Câu 6 [16289] - [Loga.vn]

C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là

Câu 7 [9766] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?


Câu 8 [31717] - [Loga.vn]

Cho hàm số

$y=\frac{6x+7}{6-2x}$.

Chọn khẳng định đúng ?

Câu 9 [29471] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)+m\] đạt cực đại tại \[x=1\].

Câu 10 [16653] - [Loga.vn]

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thẻ tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là:

Câu 11 [232] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt phẳng $(\alpha ):x+2y+3z-6=0$ và đường thẳng $\Delta :\frac{x+1}{-1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-3}{1}.$ Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 12 [28207] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ có điểm cực tiểu ${{x}_{CT}}$ là:

Câu 13 [34100] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 14 [16634] - [Loga.vn]

Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp 2 este mạch hở, đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít O2 (ở đktc). Công thức phân tử của 2 este

Câu 15 [34372] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{\text{x}}^{2}}-3.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 16 [14600] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

Câu 17 [16515] - [Loga.vn]


Câu 18 [521] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+5$ trên đoạn $\left[ -2;2 \right]$ ?

Câu 19 [28896] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d,a\ne 0\] luôn đồng biến trên \[\mathbb{R}\] khi và chỉ khi: 

Câu 20 [40973] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\] để hàm số \[y=-2{{x}^{3}}+3m{{x}^{2}}-1\] đạt cực tiểu tại \[x\text{ }=\text{ }0.\]

Câu 21 [31452] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị trên đoạn \[\left[ -2;4 \right]\] như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[y=\left| f\left( x \right) \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;4 \right]\]

Câu 22 [34534] - [Loga.vn]

Cho hàm số\[y=\frac{2{{x}^{2}}-3x+m}{x-m}.\] Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì các giá trị của tham số \[m\] là:

Câu 23 [26499] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

Câu 24 [723] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 25 [26085] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x-2$ trên đoạn $\left[ -3;0 \right]$ có giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m. Khi đó $M+m$ bằng:

Câu 26 [27782] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương x, y thoả mãn $2x+y=\frac{5}{4}.$ Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$ của biểu thức $P=\frac{2}{x}+\frac{1}{4y}$ .

Câu 27 [13560] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)-6=0$ là

Câu 28 [13465] - [Loga.vn]

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=2+\frac{3}{1-x}$là

Câu 29 [30754] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây:

I. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -3;-2 \right).$

II. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;5 \right).$

III. Hàm số nghịch biến trên khoảng

IV. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left( -\infty ;-2 \right).$

Số mệnh đề sai trong các mệnh đề trên là:

Câu 30 [7276] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{4}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+1\] có đồ thị (C) và đường thẳng \[d:y=-m.\] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

Câu 31 [1845] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho điểm $A\left( 4;2;1 \right)$ và $B\left( 2;0;5 \right).$ Tọa độ vecto $\overrightarrow{AB}$ là:

Câu 32 [33363] - [Loga.vn]

Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng AB = 5 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến điểm D  trên biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C vơi vận tốc 6km/h. Xác định khoảng cách từ D đến B để người đó đến kho nhanh nhất.

Câu 33 [27291] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của đồ thị hàm số \[y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-3\] là

Câu 34 [30621] - [Loga.vn]

Khoảng đồng biến của hàm số $y=-x^3+3x^2+1$ là :

Câu 35 [16279] - [Loga.vn]

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Câu 36 [16610] - [Loga.vn]

Thủy phân hỗn hợp 2 este gồm metyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

Câu 37 [30067] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \[m\in \left( -10;10 \right)\] để hàm số \[y={{m}^{2}}{{x}^{4}}-2\left( 4m-1 \right){{x}^{2}}+1\] đồng biến trên khoảng

?

Câu 38 [18782] - [Loga.vn]

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:

Câu 39 [41099] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng \[x\text{ }=\text{ }1\] và tiệm cận ngang $y=1$

Câu 40 [18770] - [Loga.vn]

Chất không thủy phân trong môi trường axit là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook