Chi tiết đề thi

test đề thi thử

dangkhoa.est
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26886] - [Loga.vn]

Khẳng định nào dưới đây là sai ?

Câu 2 [14584] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số

   

Câu 3 [15847] - [Loga.vn]

Từ 400 gam benzen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol. Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%.

Câu 4 [26108] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau :

       

        Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [27925] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số  $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ là đồ thị nào sau đây ?


Câu 6 [16729] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là etyl axetat?

Câu 7 [67988] - [Loga.vn]

Câu 8 [16502] - [Loga.vn]

Dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s

Câu 9 [16007] - [Loga.vn]

Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch?

Câu 10 [32005] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1?$

Câu 11 [726] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \[f\left( x \right)={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x-2\] trên đoạn \[\left[ 0;2 \right]\].

Câu 12 [16286] - [Loga.vn]

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

Câu 13 [64639] - [Loga.vn]

Câu 14 [41559] - [Loga.vn]

Cho hàm số . Tìm m để hàm số đã cho liên tục tại \[x=1\]

Câu 15 [26193] - [Loga.vn]

Gọi $M$ và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\left( x \right)=2x-4\sqrt{6-x}$ trên $\left[ -3;6 \right]$. Tổng $M+m$ có giá trị là:

Câu 16 [29867] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 17 [29104] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


Câu 18 [49407] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{x-2}{x+m-3}$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty )$ khi:

Câu 19 [31462] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}{x}.\]. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 20 [34110] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{4}}+1\] đồng biến trên khoảng nào ?

Câu 21 [31759] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{2{{x}^{2}}-3x+m}{x-m}$ không có tiệm cận đứng.

Câu 22 [31766] - [Loga.vn]

Đường thẳng $d:y=x+4$ cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+2m{{x}^{2}}+\left( m+3 \right)x+4$ tại 3 điểm phân biệt $A\left( 0;4 \right),$ B và C sao cho diện tích tam giác MBC bằng 4, với $M\left( 1;3 \right).$ Tìm tất cả các giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 23 [18800] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp G gồm: Al, Zn vào 152,775 gam dung dịch HNO3 10% đến phản ứng hoàn toàn thu được 155,25 gam dung dịch X gồm: A1(NO3)3 nồng độ 3a (M), Zn(NO3)2 nồng độ 4a (M), HNO3 và khí N2O bay ra. Hãy chứng minh Al, Zn phản ứng hết. Giá trị của m là:

Câu 24 [27338] - [Loga.vn]

Cho các mệnh đề sau

I. Đồ thị hàm số $y=\frac{\text{ax}+b}{cx+d}\left( ac\ne 0,ad-cb\ne 0 \right)$ nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng

II. Số điểm cực trị tối đa của hàm số trùng phương là ba

III. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành

IV. Số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và $y=g\left( x \right)$ là số nghiệm phân biệt của phương trình: $f\left( x \right)=g\left( x \right)$

Trong các mệnh đề trên mệnh đề đúng là

Câu 25 [16611] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 26 [65312] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ -3;3 \right]$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đó?

Câu 27 [41109] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d(a\ne 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 28 [31591] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây không có cực trị ?

 

Câu 29 [16613] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?

Câu 30 [49354] - [Loga.vn]

Giá trị của m để phương trình ${{x}^{4}}-8{{x}^{2}}+3-4m=0$ có 4 nghiệm thực phân biệt là:

Câu 31 [7305] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây bao gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính dẫn điện?

Câu 32 [27240] - [Loga.vn]

Cho 2 hàm số $y=f\left( x \right)={{\log }_{a}}x;y=g\left( x \right)={{a}^{x}}.$ Xét các mệnh đề sau:

I. Đồ thị của hai hàm số $f\left( x \right),g\left( x \right)$ luôn cắt nhau tại một điểm

II. Hàm số $f\left( x \right)+g\left( x \right)$ đồng biến khi $a>1,$ nghịch biến khi $0

Câu 33 [35451] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Câu 34 [31641] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị tham số m để hàm số \[y=\frac{1}{3}\left( m-1 \right){{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}-x+1\] nghịch biến trên \[\mathbb{R}.\]

Câu 35 [5581] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+2\] trên đoạn \[\left[ 0;4 \right]\].

Câu 36 [4237] - [Loga.vn]

Số điểm chung của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x-12$ với trục Ox là:

Câu 37 [58855] - [Loga.vn]

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x+\sqrt{3x-1}}{{{x}^{2}}-1}$ là:

Câu 38 [34122] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 39 [16285] - [Loga.vn]

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% thì lượng glucozơ thu được là

Câu 40 [39142] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+1.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook