3 máy bơm cùng bơm nước vào 1 bể có dung tích là 235 m3 . biết thời gian để bơm được lần lượt là 3 phút,4 phút và 5 phút. Hỏi mỗi máy bơm đc bao nhiêu mét khối nước để đầy nước ??

user-avatar

Gọi máy thứ nhất, máy thứ 2 và máy thứ 3 lần lượt là a, b, c

Vì thời gian máy thứ 2 bơm đầy bể ít hơn máy thứ nhất là 2 giờ nên máy thứ 2 tỉ lệ nghịch vs máy thứ nhất và các bể có thể tích bằng nhau nên ta có:

6.a = 10.b = 9.c

suy ra: a/1/6 = b/1/10 = c/1/9

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau có:

a/1/6 = b/1/10 = c/1/9 = a/1/6-b/1/10 = 2/1/15 = 30

a/1/6 = 30 suy ra: a= 1/6.30 =5

b/1/10 = 30 suy ra: b= 1/10.30 =3

c/1/9 = 30 suy ra: c= 1/9.30 =10/3

Vậy thời gian bơm của máy thứ nhất, mý thứ 2 và máy thứ 3 lần lượt là 5h, 3h, 10/3h


user-avatar

1) Gọi x, y, z (m3) là lượng nước mỗi máy cần bơm.
Thời gian mỗi máy cần để bơm nước lần lượt là: x/3h,y/4h,z/5h.
Vì thời gian bằng nhau nên:
x/3=y/4=z/5=x+y+z/3+4+5=225/12.

x=56,25,y=75,z=93,75.


Các câu hỏi liên quan