a,Qúa trình tiêu hóa thức ăn trong các cơ quan tiêu hóa xảy ra triệt đẻ nhất ở đâu? Giải thích b, Vì sao bị bệnh gan tiêu hóa sẽ kém

user-avatar

a. Quá trình tiêu hóa thức ăn trong các cơ quan tiêu hóa xảy ra triệt để nhất ở đâu?

Quá trình tiêu hóa thức ăn trong các cơ quan tiêu hóa xảy ra triệt để nhất ở ruột non vì:

Về mặt hóa học, sự tiêu hóa thức ăn tại miệng và dạ dày rất yếu và nhất là không tạo ra các sản phẩm đơn giản nhất
Sang đến ruột non, toàn bộ các chất dinh dưỡng đều được các enzim tiêu hóa của dịch tụy, dịch ruột và dịch mật biến đổi mạnh và tạo ra các chất đơn giản nhất:
-Gluxit tạo thành đường đơn
-Prôtêin tạo thành axit amin
-Lipit tạo thành axit béo và glixêrin


Các câu hỏi liên quan