Bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ nếu đi về phía Đông sẽ như thế nào?

bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ nếu đi về phía Đông sẽ

user-avatar

đông sang tây tăng 1 ngày

tây sang đông giam 1 ngày


Các câu hỏi liên quan