Trái đất có mấy sự vận động?

Trái Đất có mấy sự vận động ?

user-avatar

TĐ có 2 sự vận động ,đó là:

+)sự vận động tự quay quanh trục

+)sự chuyển động quanh Mặt Trời


Các câu hỏi liên quan