Vì sao giờ ở Bắc Kinh cũng như ở Tokyo nhanh hơn giờ của Hà Nội

vì sao giờ ở Bắc Kinh cũng như ở Tô-ki-ô nhanh hơn giờ của Hà Nội.

user-avatar

Bắc Kinh và Tô-ki-ô nằm bên phải Hà Nội. Tức là nằm ở nửa cầu đông mà từ Đ sang T thì + 1 ngày. T sang Đ - 1 ngày


Các câu hỏi liên quan