Tại sao lại có năm nhuận

Tại sao lại có năm nhuận

user-avatar

vì trái đất quay một vòng quanh mặt trời là 365 ngày 6 giờ

cách tính:

366 ngày - 365 ngày = 1 ngày

cách nhau 1 ngày

mà cứ 4 năm có mọt năm nhuận nên:

x \(*\) 4 = 24 (1 ngày)

x = 24 : 4

x = 6

vậy trái đất quay một vòng được 365 ngày 6 giờ


Các câu hỏi liên quan