Trình bày của trái đất quanh trục?

Trình bày của Trái đất quanh trục? Nếu ở múi giờ gốc là 19h thì ở múi giờ thứ tám và múi giờ 23 là bao nhiê giờ?

Làm ơn giúp mình, cần gấp lắm

user-avatar

- Trái Đất quay theo hướng từ Tây sang Đông.

- Múi giờ thứ 8: 3h

- Múi giờ thứ 23: 18h


Các câu hỏi liên quan