Biện pháp bảo vệ sự đa dạng của ngành ruột khoang

Là học sinh, em cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng của ngành ruột khoang ?

Nhanh nha!!! Em đang cần gấp lắm!!!

user-avatar

*Là học sinh, để bảo vệ sự đa dạng của ngành ruột khoang, em đã thực hiện :

- Bỏ rác đúng nơi quy định, không vức bừa bãi xuống nguồn nước để bảo vệ môi trường sống của sinh vật dưới nước( bao gồm ngành ruột khoang).

- Tuyên truyền nhắc nhở các bạn biết bảo vệ ngành ruột khoang.

- Tìm hiểu về ngành ruột khoang để biết thêm các biện Pháp bảo vệ và phát triển ngành ruột khoang...


Các câu hỏi liên quan