Cho lần lượt: hematit, manhetit, xiderit, pirit sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng, dư cho sản phầm khử duy nhất là NO2. Viết PTPU
Ad đừng viết PT ion nhé. Em cảm ơn.

user-avatar

Fe2O3 + 6HNO3 —> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 —> 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + 2H2O

FeS2 thì phải viết ion. Phương trình phân tử không chính xác.


Các câu hỏi liên quan