- Cho tam giác ABC có A ( 0;4) và B ( -3;5) , trọng tâm là gốc tọa độ . Tìm tọa độ đỉnh C

user-avatar

ta có (XA+XB+XC)/3=XO=0 =>XC=-XA-XB=3

(YA+YB+YC)/3=YO=0 =>YC=-YA-YB=-2

=>C(3;-2)


user-avatar

gọi H (x;y)
H là trực tâm tam giác ABC <=> vecto AH vuông góc vs vecto BC
và vecto BH vuông góc vs vecto AC
<=> vecto AH.vectoBC=0 (1)
và vecto BH. vectoBC=0
vecto AH(x-5; y-4)
vecto BH(x-2;y-7)
vecto BC(-4;-8)
vecto AC(-7;-5)
do đó (1)<=> (x-5).(-4)-8(y-4)
và -7(x-2)-5(y-7)
giải hệ này ra
*gọi I (xI, yI) Ià tâm đường tròn ngt tg ABC
I Ià tâm đường tròn ngt tg ABC <=>IA=IB VÀ IA=IC


Các câu hỏi liên quan