Đánh giá về hành động cho người cầu cứu quân Nam Hán?

Nêu đánh giá của em về hành động cho ngươi cầu cứu quân Nam Hán?


Các câu hỏi liên quan