Độ muối trung bình của nước biển là bao nhiêu?

Độ muối trung bình của nước biển là bao nhiêu? Độ muối của biển nước ta là bao nhiêu?

user-avatar

Độ muối trung bình của nước biển là bao nhiêu? Độ muối của biển nước ta là bao nhiêu?

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35 phần ngàn. Độ muối của biển nước ta là 33 phần ngàn.


Các câu hỏi liên quan