Họ Khúc dành quyền tự chủ như thế nào?

Câu 1: Họ Khúc dành quyền tự chủ như thế nào? Nhận xét về việc làm của họ Khúc

Câu 2:Nêu những chính sách thực hiện của các triều đại phương Bắc đối với nhân dân ta

Câu 3: Thành Đại La được xây dựng vào thời gian nào


Các câu hỏi liên quan