Kể tên 1 số núi già và núi trẻ mà bạn biết?

Câu 1: Kể tên 1 số núi già,núi trẻ mà bạn biết?

Câu 2:Kể tên 1 số bình nguyên bồi tụ?

user-avatar

C1: Núi già: Xacnđinavi

Núi trẻ: Hi-ma-lay-a

C2: Đồng bằng sông Hồng


Các câu hỏi liên quan