Kể tên các sâu bọ ở trên cạn, dưới nước, trong đất và trên không

- Kể tên các sâu bọ:

+ Ở cạn:

+ Dưới nước:

+ Trong đất

+ Trên cây và trên không:

user-avatar

ở cạn:kiến,gián,..

đuối nước:ấu trùng ruồi,muỗi.,,

trong đất:dế mèn,gián đất,..

trên cây:bọ ngựa,sâu,rệp cây,kiến,...

trên không:ông,bướm,muối,chuồn chuồn,...


Các câu hỏi liên quan