Là một cơ thê đơn bào, có thế tự dường như thực vật nhưng cùng có thể dị duỡng như động vật, tuỳ điều kiện sổng. Đó là:

Là một cơ thê đơn bào, có thế tự dường như thực vật nhưng cùng có thể dị duỡng như động vật, tuỳ điều kiện sổng. Đó là:

A. Trùng roi

B. Trùng giày

C. Trùng biến hình

D. Cả A, B và C.
Các câu hỏi liên quan