Lăng Cô có nhiệt độ là 25 độ C thì trên đỉnh đèo cao 500m thì nhiệt độ giảm còn bao nhiêu?

Khi Lăng Cô ( ngang mực nước biển dưới chân đèo Hải Vân ) có nhiệt độ là 25 độ C thì trên đỉnh đèo cao 500m thì nhiệt độ giảm còn bao nhiêu? Vì sao?

user-avatar

Lên cao 100m giảm 0,6 độ C

Nên lên cao 1000m giảm 6 độ C

Mà 500m bằng một nửa của 1000m nên nhiệt độ giảm sẽ giảm đi một nửa: 6:2=3 độ C

Vậy trên đỉnh đèo cao 500m nhiệt độ giảm còn:

25-3=22 độ C


Các câu hỏi liên quan