Tỉ lệ các thành phần của không khí?

Cho biết tỉ lệ các thành phần của không khí? Hơi nước có vai trò gì?

user-avatar

Thành phần không khí trên Trái Đất:
- Khí Nitơ ( 78%)
- Khí Oxi (21%)
- Hơi nước và các khí khác (1%)
Vai trò của hơi nước đối với đời sống con người và sinh vật
-Lượng hơi nước nhỏ nhất nhưng là nguồn gốc sinh ra mây, mưa, sương mù.


Các câu hỏi liên quan